education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
כוח אדם בהוראה
לקראת "אופק חדש" – הרפורמה במערכת החינוך
 

מהי תוכנית "אופק חדש"?

היכן מעוגנת תוכנית הרפורמה?

כמה מורים נכנסו עד כה לתוכנית הרפורמה?

האם על מורה חדש חלה התוכנית אוטומטית?

האם הרפורמה תחול על עובד הוראה העובר מבית הספר אחד למשנהו?

כמה ימי עבודה בשבוע החדש של מורה?

מהו מבנה שבוע העבודה החדש של מורה בבית ספר יסודי?

מהו שבוע העבודה החדש של מורה בחטיבת ביניים?

מהם התנאים המוקדמים לקידום בדרגות 1 - 5?

מהם פרקי הזמן הנדרשים לצורך קידום בדרגות 1 – 5?

מהם פרקי הזמן שיובאו בחשבון במהלך תקופות השהיה בדרגה?

מהם פרקי הזמן שלא יובאו בחשבון במהלך תקופות השהיה בדרגה?

מהם התנאים המוקדמים לקידום בדרגות 6 – 8?

מהם פרקי הזמן הנדרשים לצורך קידום בדרגות 6 – 8?

מהם גמולי התפקיד אשר ימשיכו להתקיים ברפורמה?

 

 

________________________________________________________

מהי תוכנית "אופק חדש"? 

"אופק חדש" הינה תוכנית הרפורמה אשר יזמה שרת החינוך, פרופר יולי תמיר, שעל פיה יעברו, במהלך שש שנים, כל המנהלים והמורים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, שינוי באופן העסקתם ובשכרם, במטרה לשפר את מעמד ההוראה, לשלב מורים איכותיים ולקדם את הישגי מערכת החינוך.

 

[הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

היכן מעוגנת תוכנית הרפורמה? 

תוכנית הרפורמה מעוגנת במסמך "מתווה עקרונות לרפורמה" שנחתם ביום 16.5.07, וכן בהסכם הקיבוצי שנחתם בין המדינה לבין הסתדרות המורים ביום 10/9/07.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

כמה מורים נכנסו עד כה לתוכנית הרפורמה?

עד כה הצטרפו לתוכנית 2551 מורים מ- 220 בתי ספר, וכן 590 מורים חדשים שנקלטו למערכת.

 

   [הודעת דובר, מיום 31/10/07]

 

חזור

________________________________________________________

האם על מורה חדש חלה התוכנית אוטומטית?

 

עובד הוראה חדש, כהגדרתו בהסכם הקיבוצי, יועסק, מיד עם תחילת העסקתו על פי תנאי הרפורמה הקבועים בהסכם, גם אם ביה"ס בו יועסק טרם נכלל ברשימת בתי הספר בהם מיושמת הרפורמה.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

האם הרפורמה תחול על עובד הוראה העובר מבית הספר אחד למשנהו? 

עובד הוראה שהועסק בבית ספר בו יושמה הרפורמה ובחר להיות מועסק בו על פי תנאי הרפורמה, ולאחר מכן עבר להיות מועסק בבית ספר שבו טרם יושמה הרפורמה, ימשיך להיות מועסק על פי התנאים בהם הועסק טרם המעבר.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

כמה ימי עבודה בשבוע החדש של מורה? 

מורה במשרה מלאה יעבוד 5 ימי עבודה בשבוע, גם בבתי ספר הפועלים 6 ימים בשבוע.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

מהו מבנה שבוע העבודה החדש של מורה בבית ספר יסודי? 

שבוע העבודה בבית הספר יהיה בהיקף של 36 שעות. מתוכן, 26 שעות עבודה פרונטליות (בפני כיתה). ב- 10 השעות הנותרות יעסוק המורה - 5 שעות בעבודה פרטנית (עם תלמיד או קבוצת תלמידים), ו- 5 שעות ישהה המורה בבית הספר ובהן יקיים ישיבות עבודה, הכנת חומרי למידה ותכנון ההוראה, מפגשים עם הורים ובדיקת עבודות ובחנים.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________ 

מהו שבוע העבודה החדש של מורה בחטיבת ביניים? 

שבוע העבודה בחטיבת הביניים יהיה בהיקף של 36 שעות. מתוכן – 23 שעות עבודה פרונטליות (בפני כיתה). ב- 13 השעות הנותרות יעבוד המורה עם קבוצת תלמידים או תלמיד בודד בהיקף של 4 שעות, וביתרת השעות - 9 במספר - ישהה בבית הספר ויקיים ישיבות עבודה, הכנת חומרי למידה ותכנון ההוראה, מפגשים עם הורים ובדיקת עבודות ובחנים.  

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

מהם התנאים המוקדמים לקידום בדרגות 1 - 5? 

שני תנאים מצטברים לקידום בדרגות 1- 5: האחד, שהיה בדרגה הקודמת במשך פרק הזמן שנקבע, והשני – עמידה בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

מהם פרקי הזמן הנדרשים לצורך קידום בדרגות 1 – 5? 

פרקי הזמן השהיה הנדרשים לצורך קידום בדרגות 1 – 5:  

קידום מדרגה 0 לדרגה 1 – שתי שנות שהיה בדרגה 0.

קידום מדרגה 1 לדרגה 2 – שתי שנות שהיה בדרגה 1.

קידום מדרגה 2 לדרגה 3 – שלוש שנות שהיה בדרגה 2.

קידום מדרגה 3 לדרגה 4 – שלוש שנות שהיה בדרגה 3.

קידום מדרגה 4 לדרגה 5 – שלוש שנות שהיה בדרגה 4.

  

[הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

מהם פרקי הזמן שיובאו  בחשבון במהלך תקופות השהיה בדרגה? 

גם פרקי הזמן הבאים יובאו בחשבון במהלך תקופות השהיה בדרגה: חופשת לידה, שירות מילואים, תקופת עבודה כמנהל, סגן מנהל ראשון, שני או שלישי ויועץ שלא הקנתה לו קידום בדרגה בתפקידים אלו, וכן שנת שבתון על פי התנאים שפורטו בהסכם.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

מהם פרקי הזמן שלא יובאו בחשבון במהלך תקופות השהיה בדרגה? 

פרקי הזמן שלא יובאו בחשבון במהלך תקופות השהיה בדרגה הם: חופשות ללא תשלום וכן שנת שבתון שבה לא מתמלאים התנאים שפורטו בהסכם.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

מהם התנאים המוקדמים לקידום בדרגות 6 – 8? 

שלושה תנאים מצטברים לקידום בדרגות אלה. האחד, שהיה בדרגה הקודמת במשך פרק זמן קבוע, השני, עמידה בקריטריונים שייקבעו ע"י משרד החינוך, והשלישי – תוצאות ההערכות של המורה בהתאם להנחיות משרד החינוך, כפי שייקבעו מעת לעת בהיוועצות מוקדמת עם הסתדרות המורים, שיש בהן כדי להמליץ על קידומו של המורה.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

מהם פרקי הזמן הנדרשים לצורך קידום בדרגות 6 – 8? 

פרקי זמן השהיה הנדרשים לצורך קידום לדרגות 6 – 8:  

קידום מדרגה 5 לדרגה 6 – שלוש שנות שהיה בדרגה 5.

קידום מדרגה 6 לדרגה 7 – שלוש שנות שהיה בדרגה 6.

קידום מדרגה 7 לדרגה 8 – שלוש שנות שהיה בדרגה 7.

 

הקידום בדרגות אלה מותנה ומוגבל ע"י מכסה בשיעור הקבוע בהסכם.

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

מהם גמולי התפקיד אשר ימשיכו להתקיים ברפורמה? 

החל מהמועד בו עבר מורה לרפורמה יהיה המורה זכאי לגמול תפקיד, בגין מילוי התפקידים הבאים בלבד, בשיעור קבוע לכל תפקיד, כדלקמן:

מחנך כיתה – 10% מהשכר המשולב;

מורה לחינוך מיוחד בבית ספר יסודי/חט"ב – 14% מהשכר המשולב;

רכז מקצוע – 6% מהשכר המשולב;

רכז זהירות בדרכים – 6% מהשכר המשולב;

רכז ביטחון – 6% מהשכר המשולב;

רכז חינוך חברתי – 6% מהשכר המשולב;

רכז שכבה – 6% מהשכר המשולב;

רכז מעבדה – 3% מהשכר המשולב;

רכז הערכה ומדידה – 6% מהשכר המשולב;

 

   [הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים, מיום 10/9/07]

 

חזור

________________________________________________________

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/04/2013    

עדכוני rss