education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
הורים וועדי הורים
נציגות הורים
 
האם חובה שבבית הספר תכהן נציגות הורים?
מהו משך כהונתה של נציגות הורים מוסדית?
האם מנהל בית ספר רשאי להשתתף במפגשי נציגות ההורים המוסדית?
מי אינו רשאי להיבחר לנציגות ההורים המוסדית ?
האם פרסומים של ועד הורים חייבים לקבל את אישור מנהל בית הספר?

 האם עובדי הוראה רשאים לכהן בוועד הורים?

מהו גודלו של ועד הורים?

________________________________________________________

האם חובה שבבית הספר תכהן נציגות הורים?

לא. הקמת נציגות הורים מוסדית היא זכות להורים, ולא חובה. אם לא יוכלו ההורים להגיע לכלל בחירה דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים במוסד באותה שנה.


חוזר מנכ"ל ס"ד 4(א)

________________________________________________________

מהו משך כהונתה של נציגות הורים מוסדית?


משך כהונתה של נציגות הורים מוסדית הוא עד בחירת נציגות חדשה בראשית שנת הלימודים הבאה.


חוזר מנכ"ל ס"ד 4(א)

________________________________________________________

האם מנהל בית ספר רשאי להשתתף במפגשי נציגות ההורים המוסדית?


מנהל בית ספר רשאי להשתתף בפגישות נציגות ההורים המוסדית, ללא זכות הצבעה, ולא תהיה לו מעורבות פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאותיהן.

חוזר מנכ"ל ס"ד 4(א)

________________________________________________________

מי אינו רשאי להיבחר לנציגות ההורים המוסדית?

לנציגות ההורים המוסדית לא יוכלו להיבחר מי שילדיהם אינם לומדים בבית הספר, עובדי הרשות המקומית ובני זוגם, נבחרי הרשות ובני זוגם, עובדי הוראה ועובדים בבית הספר ועובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח. מקרים חריגים יובאו לאישור מנהל המחוז.

חוזר מנכ"ל ס"ד 4(א)

________________________________________________________

האם פרסומים של ועד הורים חייבים לקבל את אישור מנהל בית הספר?

כן. כל פרסום של נציגות ההורים חייב לקבל מראש את אישורו של מנהל בית הספר.

 

חוזר מנכ"ל ס"ד 4(א)

________________________________________________________

האם עובדי הוראה רשאים לכהן בוועד הורים?

עובדי הוראה ובני זוגם וכן עובדים אחרים במערכת החינוך ובני זוגם יוכלו להיבחר לנציגות הורים בתנאי שייבחרו על ידי 75% לפחות מבעלי זכות הבחירה ובתנאי שאינם עובדים במוסד החינוכי שבו נבחרו ואינם בעלי תפקיד כלשהו בו. מקרים חריגים יובאו לאישור מנהל המחוז. 
 
חוזר מנכ"ל ס"ד 4(א)

________________________________________________________

כמה נציגים יכהנו בוועד ההורים?

בנציגות ההורים הבית ספרית יכהנו בין 7-15 הורים.
 
חוזר מנכ"ל ס"ד 4(א)
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/03/2011    

עדכוני rss