education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
מינהל חינוכי
כללי
 

 מהי תכנית השלמה?


 כיצד יש לארגן את הלימודים בבית הספר היסודי על-פי תוכנית היסוד (ליבה)?


 איך קובעים שם למוסד חינוכי?


 מהו המספר המקסימלי של תלמידים בכיתה?

 

________________________________________________________

מהי תכנית השלמה?

אם רוצים הורים של תלמידים במוסד מסוים לדרוש לאותו מוסד, או לחלק ממנו, תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על ידי השרה, ינהגו כך: 75% של הורים בדרגת כיתה אחת, יוכלו לפנות אל מנהל המוסד ולפרט בפניו את הצעת תכנית ההשלמה אותה הם רוצים. בהצעה יירשם במקום אילו מקצועות וכמה שעות תילמד התכנית המוצעת, ובלבד שהתכנית המוצעת לא תעלה על 25% מהתכנית הרגילה.

חתמו ההורים על הצעת-השלמה, יצרפו אליה הודעה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד. ההודעה תהא חתומה על ידי ההורים הדורשים את תכנית ההשלמה ותישא את התאריך בו חתם ההורה האחרון.

ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת-ההשלמה ואת רצונם כי הצעת-ההשלמה תבוא במקום תכנית -ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד.

השרה  לא תאשר הצעת- השלמה אם אין לה -במסגרת מספר השעות שיש להקדיש לה- אותו ערך השכלתי או חינוכי שיש לשאר תכניות- ההשלמה המאושרות, במסגרת אותו מספר שעות.

 

 

[חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953
תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953]

________________________________________________________

כיצד יש לארגן את הלימודים בבית הספר היסודי על-פי תוכנית היסוד (ליבה)?

בכיתות א'-ו' לומדים בסה"כ 29 – 32 ש"ש, בהתאם למדיניות החינוך היסודי. ארגון הלמידה לכלל התלמידים בחינוך הרשמי ולתלמידים בחינוך המוכר וחלוקת השעות בכיתות א'-ו' למקצועות ולנושאי הלימוד ייקבעו על-פי שיקולים חינוכיים, היקף תוכנית הלימודים, מאפייני אוכלוסיית התלמידים וכיו"ב, ובלבד שיכללו בחינוך הרשמי 100% השעות שנקבעו לתוכנית הליבה ובחינוך המוכר לפחות 75% מסך כל תחומי התוכן והיקף השעות על-פי מבנה האשכולות והתכנים שבהם, וכן שהתלמידים בחינוך המוכר ילמדו את אחד משני המקצועות אנגלית או טבע ומדעים.
במוסדות פטור יילמדו לפחות 55% מסך כל תחומי התוכן והיקף השעות על-פי האשכולות והתכנים שבהם, ובלבד שהתלמידים במוסדות הפטור ילמדו עברית ומתמטיקה.
 
[חוזר מנכ"ל סד/1(א)]________________________________________________________

איך קובעים שם למוסד חינוכי?

על-פי החוק, יש שתי דרכים להעניק שם למוסד חינוכי:
 
רוצה מנהל מוסד לתת שם למוסד, יתייעץ עם מורים והורים, ויעביר את ההצעה לרשות המקומית. הרשות תדון בהצעות, ותעבירן למפקח המחוז. אם יש הסכמה, יודיע מפקח המחוז על כך לשרה, ולאחר קבלת הסכמתו ייקבע שם המוסד. אם אין הסכמה בין הגורמים, תחליט השרה על שם המוסד.
 רוצה הרשות לתת למוסד שם, תעביר את הצעתה למפקח המחוז שיתייעץ עם מנהל המוסד ויודיע לשרה על ההצעה המתגבשת ויבקש את אישורה. לאחר הסכמת השרה יצוין שם המוסד בהתאם להצעה
[תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ"א-1961]________________________________________________________

מהו המספר המקסימלי של תלמידים בכיתה?

על-פי החוק, מספר התלמידים בכיתה לא יעלה על -55 ובכיתות א'-ב' לא יעלה על 50.
על פי ההסכמות שבין משרד החינוך לבין ארגוני המורים,  מספר התלמידים בכיתה הוא: 
  •  כיתת גן - עד 35 ילדים
  • כיתות א'-י' - עד 40 תלמידים
  • כיתות י"א-י"ב - עד 38 תלמידים
 
[תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959]________________________________________________________
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/03/2011    

עדכוני rss