education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
סדר, נוהל ואורחות חיים בבית הספר
העדרות תלמידים
 
נוהל היעדרות בשל מחלה
האם תלמידים רשאים להיעדר מהלימודים לרגל חופשות משפחתיות?

האם ביה"ס רשאי להעניש תלמיד עקב היעדרויות?
שמירת קשר עם תלמידים נעדרים ונוהל ביקורי בית
באילו מקרים ניתן להיעדר מהלימודים?

כמה ניתן להחסיר מבלי לפגוע בציון?

_______________________________________________________

נוהל היעדרות בשל מחלה 

אם, בשל מחלה, נעדר תלמיד מהלימודים (או הילד מהגן) עד ארבעה ימים, יש להביא אישור מההורים.

על היעדרות של חמישה ימים ומעלה יש להמציא אישור מהרופא.

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 1(א)

________________________________________________________ 

האם תלמידים רשאים להיעדר מהלימודים לרגל חופשות משפחתיות? 

חובה על תלמידים להיות במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים, כפי שנקבעים בלוח שנת הלימודים.

אין להתיר היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחו"ל או בשל אירועים משפחתיים בארץ.

במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז, אך בכל מקרה אין להיעדר מביה"ס לפני קבלת ההיתר.

 

חוזר מנכ"ל נ"ה(8)________________________________________________________

האם ביה"ס רשאי להעניש תלמידים עקב היעדרויות?

 

כן. הנהלת ביה"ס יכולה לנקוט באחד מהאמצעים הבאים:

 1. שיחת בירור עם התלמיד.
 2. יידוע ההורים.
 3. גיבוש תכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות.
 4. הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה.
 5. דרישה להשלמת שעות היעדרויות בפעילות למען ביה"ס או להשלמת חומר הלימודים.
 6. עירוב גורמים נוספים בביה"ס: רכז שכבה, יועץ, מנהל.
 7. ביקורי בית.
 8. במקרים חוזרים ניתן להוריד ציון בסעיף "נוכחות" בתעודה או להוסיף הערה לסעיף זה.
 9. פניה לקב"ס.

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

________________________________________________________

שמירת קשר עם תלמידים נעדרים ונוהל ביקורי בית

 

אם תלמיד נעדר שלושה ימים ומעלה, על מחנך הכיתה לוודא מה מצבו, היכן הוא ומדוע לא הגיע לביה"ס.

החל מהיום השביעי להיעדרות, חובה על מנהל ביה"ס לבדוק מה הסיבה, ובכלל זה עריכת ביקור בית של המחנך או של היועצת והודעה על ההיעדרות למנהל מחלקת החינוך במחוז.

לאחר היעדרות (ללא סיבה מוצדקת) של שבעה ימים, על מנהל ביה"ס לשלוח להורים מכתב רשום עם העתק למנהל מחלקת החינוך ולקב"ס ברשות. כדי להקל על ההורים, רצוי שהמכתב יתורגם גם לשפת המוצא של ההורים, אם .אינם דוברים עברית.

על מחלקת החינוך ברשות, באמצעות הקב"ס או מנהל המחלקה, לדווח למנהל ביה"ס לאחר 3 ימים על התקדמות הטיפול, ולאחר מכן בכל שלב, עד תום הטיפול. האחריות לקשר עם התלמיד ולטיפול בו חלה הן על מנהל ביה"ס והן על מנהל המחלקה לחינוך/הקב"ס.
אם התלמיד נעדר שלושה שבועות ברציפות, או שביקוריו בבית הספר מעטים וספורים במהלך שני חודשי לימוד, ידאג מנהל המוסד החינוכי לבקר את התלמיד. במקביל, יועבר המקרה לידיעתו של המפקח הכולל, ובאמצעותו, לידיעתו ולטיפולו של מנהל המחוז.

 

חוזר מנכ"ל ס"ח3(א)

חוזר מנכ"ל ס"ב 1(א)

________________________________________________________

באילו מקרים ניתן להיעדר מהלימודים?

 

המקרים הנחשבים כהיעדרויות מוצדקות, הם:

 1. היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה – עד שבוע ימים. 
 2. היעדרות בשל שמחה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה – יום אחד.
 3. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).
 4. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בביה"ס, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכו' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש ע"י ביה"ס.
 5. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכו').
 6. היעדרות בשל עד שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה. 
 7. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בהצגת האישורים המתאימים.
 8. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה.
 9. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית/כרונית חוזרת (בהצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד על היות המחלה כרונית.

 

חוזר מנכ"ל ס"ח 8(א)

________________________________________________________

כמה ניתן להחסיר מבלי לפגוע בציון?

ניתן להיעדר מכל סיבה שהיא (שאינה נכללת ברשימת הסיבות להיעדרויות מוצדקות) בשיעור שלא יעלה על 15% מימי הלימוד (או, אם הכוונה למקצוע מסוים, מאחוז שעות ההוראה בפועל באותו מקצוע).

חוזר מנכ"ל ס"ח 8(א)

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2010    

עדכוני rss