education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דרכי פניה
 

פרסי ישראל מוענקים מדי שנה ביום העצמאות בירושלים, בטקס ממלכתי במעמד ראשי המדינה.
התחומים בהם מוענק הפרס מתחלפים מדי שנה ומפורטים בטופס הצעת המועמדות לאותה שנה.

 

 

הנחיות להצעת מועמדים לשנת תשע"ט - 2019

 

 

כל תושב/ת מדינת ישראל רשאי/ת להציע מועמד/ת. לא יציע אדם את עצמו.


הפרס ינתן ליחידים, או במקרים חריגים לשותפי הישג, אך לא לתאגידים.

 

 

מועמדים אפשריים: אזרח/ית מדינת ישראל, תושב/ת קבוע/ה, קבוצת אזרחים, שלא קיבלו בעבר את פרס ישראל.

 

הצעת מועמדות:

  1. פרטי המועמדים והמציעים יוגשו על גבי טפסים של גף פרסי ישראל בלבד, בעותק אחד (אין צורך לצלם עותקים נוספים) ואין להדפיס טופס זה מחדש.
  2. יש למלא את הטופס בכתב יד ברור.
  3. תולדות חיים ונימוקים בעברית בלבד יש להעביר באופן הבא:
    עותק מודפס אחד בדואר, ובנוסף בדיסק או בדואר אלקטרוני בפורמט WORD לכתובת:  PRAS_ISRAEL@EDUCATION.GOV.IL .
    על מגיש/ה ההצעה מוטלת האחריות לוודא טלפונית הגעת החומר לגף פרסי ישראל. תולדות חיים ונימוקים שנשלחים בדואר אין להגיש בכריכת ספר.
  4. יש להקפיד על צרוף החומר הנלווה במדוייק ובהיקף הנדרש, כמפורט בטופס ההצעה. אין לשלוח עותקים בודדים או ספרים ייחודיים. גף פרסי ישראל אינו מתחייב להחזיר את החומר הנלווה.

 

לא יינתן אישור בכתב על הצעת המועמדות אך ניתן לקבל אישור על כך בטלפון מגף פרסי ישראל.

 

 

לקבלת טפסים ו/או מידע נוסף ניתן לפנות באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו רשומה מטה בו מופיע התקנון המחייב. כמו כן אפשר לפנות טלפונית למספר 02-5604719/8 או באמצעות פקס' שמספרו 02-5604795. ניתן גם לפנות בכתב אל: הממונה על פרסי ישראל, משרד החינוך, בניין התאומים, רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים 91911.

את החומר ניתן לשלוח בדואר לכתובת הנ"ל, או להביאו לגף פרסי ישראל בתיאום טלפוני מראש.

המועד האחרון להגשת החומר, הוא יום חמישי, ל' בחשוון התשע"ט, 8 בנובמבר 2018.
לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה הצעות מועמדות.

 טופס הצעת מועמדות לפרסי ישראל לשנת תשע"ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/10/2018