education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
 

פרופ' ראובן צור הוא מחשובי החוקרים של הספרות בארץ, והוא מוכר בארץ ובעולם כתיאורטיקן יוצא דופן במקוריותו. במחקריו הרבים הוא תרם לפיתוח תחום חדש, המחקר הקוגניטיבי של הספרות, ואף השם שניתן לתחום, "פואטיקה קוגניטיבית", נזקף לזכותו.

 

הפואטיקה הקוגניטיבית עוסקת בתהליכי הקליטה, השימור והעיבוד של המידע המגיע למוח ומראה כיצד הם מעצבים את תגובת הקורא וקובעים אילו צורות ספרותיות  אפשריות. זהו מחקר בינתחומי מובהק הנעשה לאור תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה, הבלשנות והפילוסופיה ונסמך על ניסויים לשם אימות הנחותיו.

 

המחקר הקוגניטיבי תופס מקום חשוב במדעי-הרוח מאז הרבע האחרון של המאה העשרים, אך פרופ' צור החל לחקור בכיוון זה עוד בטרם התגבש תחום המחקר. בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים עסק צור בתרגום שירה ובתיאוריה של התרגום. הרגשתו שהשירה מייצרת חוויות ומעבירה איכויות נתפסות בחושים שאינן מושגיות באמצעות הלשון שהיא מושגית – הרגשה זו הביאה אותו להתמקד באופן שבו מבנים לשוניים, ארגונים ריתמיים, או הסימבוליזם של הגאי הדיבור וגורמי תפיסה נוספים, מכוננים את החוויה השירית. מאוחר יותר הוא הגיע לידי הכרה שכדי לקשר בין מבנים ספרותיים לבין התרשמויות הקורא יש להניח תודעה אנושית ומנגנוני קליטה והתנסות חווייתית הפועלים במידה רבה של עקביות.

 

העמדה הקוגניטיבית מקשרת את מגוון הנושאים שפרופ' צור עסק בהם במחקריו. הללו כוללים דיונים בחרוז, בריתמוס, בסימבוליזם של צלילי הלשון, במטאפורה, בשירה ההיפנוטית ובסינאסתזיה, כמו גם דיונים בסגנון תקופה, בז'אנרים ובתבניות ארכיטיפיות. מחקריו המרובים כוללים – בין השאר - דיונים ביוצרים מרכזיים ובתקופות מרכזיות של השירה העברית, ובהם דיונים בשירת ימי הביניים ובשירתם של ביאליק, טשרניחובסקי, שלונסקי ועמיחי.

 

לציון מיוחד ראויים הישגיו בתחום המחקר הריתמי של השירה. הדעה הרווחת בין חוקרי הפונטיקה האינסטרומנטלית היא, שחלק חשוב של הריתמוס השירי (למשל המתחים בין סכמה משקלית לבין הרגלי ההטעמה הלשונית או אלה שבין יחידות תחביריות ליחידות משקל) מתרחש במוח ולא בקול, ולפיכך אי אפשר לחקור את הריתמוס השירי בכלים פונטיים. לאחר קרוב לשלושה עשורים של חיפוש מצא פרופ' צור שיטות מחקר שתאפשרנה לנתח ביצועים קוליים של טקסט ולקבל מן המחשב נתונים בדבר הביצוע הריתמי של השירה.

 

מחקריו של פרופ' צור פורסמו בשישה עשר ספרים ובעשרות מאמרים בעברית ובאנגלית, ורבים מהם זכו למעמד בכיר בתחומם. תרומתו אינה מוגבלת לתלמידים הרבים שזכו ללמוד ממנו במישרין, והיא חורגת מגבולות המדינה.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' ראובן צור ראוי לפרס ישראל בחקר הספרות הכללית לשנת תשס"ט.

 

 

 

השופטים

פרופ' מנחם ברינקר, יו"ר

פרופ' זיוה בן-פורת

פרופ' עליזה שנהר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012