education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
פרופ' אסא כשר מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב הוא פילוסוף בעל מוניטין עולמיים בחקר הפילוסופיה של השפה. תרומתו הייחודית מתבטאת, בין היתר, בתיאוריה שפיתח בתחום הכשירות הפרגמטית, שהיא מערכת הידע האנושית המאפשרת לכל אדם להשתמש בשפה, בהקשרים שונים, באופן גמיש, מתוחכם ומוצלח. התיאוריות שפיתח בתחום זה נחשבות מובילות בתחום הפרגמטיקה התיאורטית. עבודותיו בתחום זה נעשו במסגרת תכנית מקורית ונועזת שהציע בראשית דרכו ופיתח מאז בסדרה ארוכה של מחקרים מעמיקים. התיאוריה הפילוסופית של אסא כשר עוסקת בהסבר כולל של השימוש בשפה והיא מתייחסת גם לרבדים בלשניים, פסיכולוגיים ונוירו-פסיכולוגיים. שילוב הרבדים הללו לתיאוריה כוללת שינה את התמונה המדעית בתחום זה.

מעבר לתיאוריות החדשניות שפיתח, תרם פרופ' כשר תרומה משמעותית לייסוד התחום של הפילוסופיה של השפה בעריכת הקובץ החשוב ביותר בתחום:
"פרגמטיקה: הערכה ביקורתית?". כמו כן ייסד פרופ' כשר את כתב העת הבינלאומי החשוב "פילוסופיה", והוא עורך אותו, למעלה משלושים שנה.

פרופ' כשר אינו פילוסוף היושב ספון במגדל השן האקדמי. הוא משלב בצורה מופתית את העיון התיאורטי עם חיי המעשה. פרופ' כשר משתייך לזן הנדיר של פילוסופים שבדומה לסוקרטס ידעו לנהל את עיוניהם בשוקה של עיר. הוא מציג דגם של פילוסוף מעורב הפועל מתוך תחושת אחריות לחברה, למדינה, לאזרח ולאדם באשר הוא אדם.

חיבור זה בין העיון למעשה מתבטא בעיסוקו הנרחב בפרקטיקה מעשית. פרופ' כשר מציג אפשרויות ליישום הניתוח הפילוסופי לחיים הממשיים בתחומים שונים של החיים. מבחינה זו תרומתו של פרופ' כשר להפיכת הפילוסופיה ליסוד רלוונטי וחשוב בחיים ניכרת ביותר. דומה שאין פילוסוף בארץ שמקדיש מאמץ כה נרחב לחיבור זה בין התיאוריה למעשה. הדבר בולט במיוחד בתחום האתיקה המקצועית. לא תמיד עמדותיו מוסכמות על הכול, אבל תמיד יש בדבריו יסוד מעורר למחשבה ולביקורת מחודשת, ועל כך הוא ראוי להוקרה מיוחדת.

על כל אלה נמצא פרופ' אסא כשר ראוי לקבל את פרס ישראל בחקר הפילוסופיה הכללית בשנת תש"ס.


השופטים
פרופ' אהרון בן-זאב, יו"ר
פרופ' אביטל וולמן
פרופ' אבי שגיא
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012