education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
מפעלו הנרחב והיוצא-דופן של מיכה בר-עם כצלם מתפרס על פני שנים ארוכות. עבודתו הייחודית מלווה את תולדותיה של המדינה והתהוותה ומשקפת בעוצמה וברגישות פרקים במלחמות ישראל. במשך שנות פעילותו כיוצר הצליח מיכה בר-עם להתמודד עם זיהוי הרוח הישראלית, והוא מבטא את התרבות הישראלית לעומקה כתרבות בעלת אתגרים רוחניים ואנושיים ובכך תורם להבנה מעמיקה של החיים בישראל.

בר-עם עשה שימוש בשפת הצילום כשפה אוניברסלית החושפת את האנושי שבאדם ללא הבדלי מין, גזע ושפה. מצלמתו מתמקדת מחד גיסא באדם במצבים קיצוניים ודרמטיים, בעיקר במצבי מלחמה, ומאידך גיסא בחיי החברה בקיבוץ, בכפרים הערביים ובמרקמים העירוניים.

יצירות צילום אלה של בר-עם משקפות היבטים חזותיים מגוונים: הן מצליחות בייחודיות הבעתן ובכוחן לתפקד בעולם כנושאות המהות התרבותית בישראל. כך משפיעה יצירתו באמצעות תפוצתה בתערוכות, בספרים ובפרסומים אקדמיים בכל קצווי תבל, ונושאים שהיו כביכול אקטואליים לרגע זוכים להתקיים בזכות תצלומיו כאמירה אמנותית עצמאית.

מיכה בר-עם עבד עבור עיתונים מובילים בארץ ובעולם. ביניהם בולטים העיתונים היומיים בישראל, וכן "במחנה", "טיים-לייף", "ניוזוויק" ועיתונים אחרים בעולם. הוא שימש שנים רבות אוצר צילום במוזיאון תל-אביב, והביא להעלאת קרנו של הצילום כאמנות בישראל.

צירופו של מיכה בר-עם לארגון הצלמים היוקרתי "מגנום" הוא ביטוי לחשיפה ולהערכה הבינלאומית הרבה של תצלומיו. קבוצה זו, יחד עם מיכה בר-עם, תרמה רבות לקידום חשיבה תרבותית כוללת המעמידה את הצילום כשפת אמנות בעלת סמלים משלה.

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את מיכה בר-עם ראוי לקבל את פרס ישראל בתחום הצילום לשנת תש"ס.


 
השופטים
פרופ' נורית כנען-קדר, יו"ר
ד"ר אסתר לוינגר
פרופ' חנן לסקין
גב' נעמי סמילנסקי
פרופ' חיים פינקלשטיין
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012