education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

מחקריו של פרופ' שמואל ספראי מתמקדים בחיים בארץ-ישראל בשלהי השלטון העצמי היהודי, במאה הראשונה לספירה, ובגיבוש המערכת הדתית והארגונית של היהודים בארץ בעקבות חורבן המרכז היהודי בירושלים. בקיאותו הרבה במשנה ובתלמוד, במקורות היווניים והרומיים ובשלבי עיצובה הדתי של הנצרות הקדומה הקנו למחקריו רוחב יריעה היסטורי ועומק אינטלקטואלי. עלה בידו לשלב במחקרו בעת ובעונה אחת בין חיי הרוח וההתפתחות הדתית של תושבי הארץ ובין חיי היום-יום בתקופות קשות של מלחמה ושינויים מדיניים דרמטיים.

 

הספרים והמאמרים המדעיים שפרסם פרופ' ספראי בחמישים השנים האחרונות זכו לתשומת לב בינלאומית ותורגמו לשפות רבות. הם מבטאים את כישוריו בתחומים רחבים, ובהם פילוסופיה, פילולוגיה, התפתחות התרבות, גיאוגרפיה היסטורית ותולדות הדתות.

 

במחקריו נועד מקום בולט לדיון במעמדה של ירושלים בתקופת הבית השני וביצירת החלופות הארגוניות לאחר חורבן הבית השני. הוא הקדיש תשומת לב מיוחדת למעמד האישה בדת היהודית ובחיים הריאליים בארץ, לקשר בין היהודים בארץ ליהודים בתפוצה, למעמדה של ההנהגה היהודית, למבנה הקהילה המקומית וליחסים בין המקבצים החברתיים והדתיים השונים בארץ.

 

מסלול חייו של פרופ' ספראי מאפיין את דור המייסדים של מדינת ישראל: קודם להיותו פרופסור באוניברסיטה העברית הוא היה פועל בניין, ואחר כך הוסמך לרבנות, והיה חבר קיבוץ שדה אליהו, מורה, פעיל ב"הגנה" וחייל בצה"ל.

 

לפרופ' ספראי תפקיד חשוב בעיצוב "האסכולה הירושלמית" שהתרכזה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים ואשר הציעה מסגרת היסטורית כוללת לתולדות היהודים לתפוצותיהם ולאורך התקופות השונות, והוא אף טיפח דור של תלמידים הממשיכים את דרכו המחקרית.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' שמואל ספראי ראוי לפרס ישראל בחקר ידע ארץ ישראל לשנת תשס"ב.

 

  

השופטים

פרופ' זאב צחור, יו"ר

פרופ' אהרן דמסקי

ד"ר טוביה פרילינג

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012