education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' ישעיהו ליבמן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן הוא מחשובי החוקרים של התרבות וההתנהגות הפוליטית של יהודים בישראל ובעולם. בתחומי מחקריו הוא פרסם ספרים ומאמרים רבי השפעה, שיתף פעולה עם עמיתים בארץ ובעולם והעמיד דור של תלמידים וממשיכים.

 

פרופ' ליבמן הוא מן הראשונים ומהבולטים שבין חוקרי הזרמים הדתיים השונים בחברה היהודית האמריקנית. מחקריו החשובים, החדשניים והמעמיקים בתחום זה מקיפים את כל קשת הגוונים של יהדות ארה"ב ועוסקים בערכים דתיים ובהשפעתם על אידיאולוגיה ועל התנהגות פוליטית. מחקריו דנים גם בבעיות ובדילמות של קיום וזהות המשותפות ליהדות ארה"ב בכללה, ובכך התמקד במיוחד בספרו "היהודי האמריקאי האמביוולנטי". הוא מוכר כבר-סמכא ראשון במעלה בחקר היהדות האמריקנית. אחד הביטויים לכך הוא החלטת כתב העת המרכזי בחקר ההיסטוריה של יהדות ארה"ב להקדיש לכבודו חוברת שלמה לאות הערכה לפועלו המדעי.

 

פרופ' ליבמן מרבה לעסוק בחקר הזיקה וההשפעה ההדדיות בין יהודי ארה"ב וישראל וכן במחקר השוואתי של ערכים ודפוסי התנהגות פוליטית של יהודים בשני המרכזים הגדולים של יהדות העולם. בין חיבוריו החשובים בתחומים אלה הספר "לחץ ללא סנקציות: השפעת יהדות ארה"ב על מדיניותה של ישראל" וספר שהוא מחבר שותף שלו, "שני עולמות של יהדות".

 

פרופ' ליבמן הוא מחלוצי החוקרים בזיהוי הסמלים והמיתוסים המרכזיים בישראל המודרנית ובניתוחם השיטתי של שינויים בתחום זה כמשקפי תמורות בתרבות הפוליטית הישראלית וגם כגורמים שהשפיעו על תמורות אלה. הוא מחבר שותף של אחד הספרים המרכזיים שנכתבו בנושא זה, "הדת האזרחית בישראל: תרבות פוליטית במדינה יהודית".

 

במחקריו על העולם היהודי פרופ' ליבמן עושה שימוש נרחב ומעמיק בכלים תיאורטיים של מדעי החברה והמדינה. באמצעות מחקרים אלה הוא גם בוחן באופן ביקורתי מושגים ומודלים מקובלים ומציע מושגים והסברים משלו שיש בהם תרומה תיאורטית חשובה בתחום זה. הבנתו הייחודית והמעמיקה את טבעו של הקיום היהודי בשני המרכזים הגדולים שבישראל ובארה"ב מעמידה את פרופ' ליבמן בשורה הראשונה של חוקרי התהליכים החברתיים והפוליטיים בעולם היהודי המודרני.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' ישעיהו ליבמן ראוי לפרס ישראל בחקר מדעי המדינה לשנת תשס"ג.

 

 

 

השופטים:

פרופ' גבריאל בן דור, יו"ר

פרופ' אברהם בן-צבי

פרופ' אליעזר דון-יחיא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012