education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תחום רגשי-חברתי הנחות יסוד
 
בעיות רגשיות והפרעות התנהגותיות של ילדים משקפות לעתים, מצוקות פנימיות
ותסכולים במגע עם הסביבה הקרובה (הסביבה המשפחתית או החינוכית).
.1
בעיות התנהגות יכולות לנבוע גם מקשיים בהבנה ובתפיסת המציאות על רקע של
עיבוד תפיסתי לקוי, מקשיים בארגון ההתנהגות ומבעיות שפה.
.2
חומרת הבעיה נקבעת על פי סוג ההתנהגות הבעייתית, עוצמתה ותדירותה, וכן לפי
גודל הפער שנוצר בין השלב ההתפתחותי של הילד המתקשה לבין השלב הכרונולוגי
שבו הוא נמצא.
.3
התערבות טיפולית מוקדמת יכולה למנוע היקבעות בעיות רגשיות ודרכי התמודדות
לקויות.
.4
התערבות טיפולית מוקדמת מחייבת הערכה מקיפה של יכולותיהם וקשייהם של
הילדים באמצעות תצפיות, מעקבים ואבחון, בצבים שונים ובמסגרות שונות.
.5
דמות הגננת, אישיותה, כישוריה החינוכיים והטיפוליים, זמינותה וקבלתה את הילד
כאינדיווידואל, האווירה והארגון בגן - כל אלה רבה חשיבותם בשיפור מצבו
הרגשי, הלימודי והחברתי של הילד.
.6
שיתוף נכון של הורים בתהליך החינוכי-טיפולי בטיפול בתחום הרגשי יכול לקדם
אותו רבות, בהיות ההורים הדמויות המשמעותיות ביותר בחייהם של ילדים בגיל
הרך.
 
 
_____________________________
 
מתוך תכנית מסגרת לילדים מתקשים בגיל הרך בגן הילדים הרגיל המשולב והמיוחד,
בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, הוצאת "מעלות"
.7
 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  29/10/2008