education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הנחות יסוד ועקרונות מנחים
 

מתוך חוזר המנהלת הכללית תשעה/8(א), ניסן התשע"ה, אפריל 2015, אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון

 פרק ד': היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח  ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מותאמות בגן הילדים

כללי

אקלים בטוח בגן הילדים הוא גורם מרכזי המשפיע על התפתחות הביטחון האישי של כל ילד, מאפשר לכל פרט לגבש זהות ודימוי עצמי חיובי ומוביל לרכישת חוקים חברתיים וכישורי חיים הבונים תחושת שייכות חברתית. סביבה מוגנת ומכילה מבססת אצל הילדים הצעירים התנהגויות מותאמות לגיל ולסביבה. הכניסה למסגרת החינוכית משמשת עבור הילדים מפגש ראשוני עם העולם הסובב ועם דרישותיו במעבר מתרבות המשפחה והסביבה הקרובה של הילד אל הסביבה הרחבה יותר.
גורמים רבים משפיעים על אופי ההתנהגות החברתית של הילד בגיל הרך. התנהגותו מושפעת מגורמים חיצוניים, כמו התרבות והחברה שבה הוא גדל, ומגורמים פנימיים, כמו מזג ואפיונים אישיותיים. לסביבה החינוכית יכולת לכוון ולווסת את הביטויים ההתנהגותיים והרגשיים.
כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם תכנית מערכתית עקבית וארוכת טווח, העוסקת בו -זמנית בבניית אקלים בטוח, בקידום רווחה נפשית של כל ילד ובהתמודדות עם קשיים רגשיים כאשר הם עולים. כל זאת תוך מניעת התנהגויות בעלות אופי תוקפני, בלתי מותאם או מסוכן. יש ליישם בו זמנית את התכנית הן ברמה מערכתית והן ברמה פרטנית.
חוזר זה עוסק גם בהתנהגות בלתי מותאמת בעלת גוון מיני. מחקרים עדכניים מצביעים שהתנהגות מעין זו היא ביטוי לבעיית התנהגות רחבה יותר של הילד. בגיל הצעיר התנהגויות אלימות והתנהגויות לא מותאמות בעלות גוון מיני מקורן ברוב המקרים בגורמי סיכון דומים. על כן דרכי ההתמודדות עמן וההתערבות החינוכית והטיפולית יהיו לרוב דומות, והן מובאות יחד בחוזר זה. תפיסה זו מחזקת את היכולת של הצוות החינוכי להתמודד באמצעים חינוכיים עם התנהגויות לא מותאמות ללא תיוג מוקדם.

הנחות יסוד ועקרונות מנחים ליצירת אקלים מיטבי בגן הילדים

 1. אלימות היא פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו הבסיסיות, ילד ומבוגר כאחד. הטיפול באלימות ובהתנהגויות לא מותאמות בעלות גוון מיני ייעשה באופן המכבד את כל המעורבים כבני אדם ושומר על כבוד האדם שלהם ועל זכויותיהם, ובפרט על זכויותיהם להגנה על שלומם הנפשי והפיזי, להליך הוגן
  ולפרטיות.
 2. אקלים חינוכי בטוח משמש בסיס להתפתחות נורמטיבית ולמניעת התנהגות אלימה ולא מותאמת. סביבה נינוחה ובטוחה חיונית לתהליכי ההתפתחות של ילדים צעירים. אקלים מיטבי מאפשר לכל פרט לחוש מוגנות פיזית, לרכוש ערכים בסיסיים של חיים בחברה שוויונית, לפתח את יכולותיו בכל אחד מתחומי ההתפתחות (ובכלל זה השיפוט המוסרי), לצבור ידע לרכוש מיומנויות וכלים לחשיבה, לתכנון ולפתרון בעיות. כלים אלה נדרשים לילד להתמודדות בהווה וישתכללו עם התבגרותו. תהליכים חינוכיים עקביים יכולים למנוע בעתיד אירועי אלימות והתנהגויות לא מותאמות נוספות.
 3. שיתוף פעולה בין צוות הגן לבין גורמים נוספים חיוני ליצירת אקלים גן מיטבי. חשוב ליצור שיתוף פעולה בין כל הגורמים הרלוונטיים לשם הבניית תשתית לקידום אקלים מיטבי בגן, מתן מענה לצרכים הרגשיים של הילדים וקביעת כללים ותקנון התנהגותי. שיתוף הפעולה יתקיים בין הגורמים האלה: הצוות החינוכי, המפקח על הגן, המערך המסייע, גורמים ברשות העירונית, השירות הפסיכולוגי החינוכי ויועץ הגנים, גננות עמיתות ביישוב והורי הילדים.
 4. הגננת ואנשי הצוות החינוכי של הגן הם דמויות מרכזיות בקידום אקלים גן מיטבי. במסגרת המשפחתית -ביתית ההורים הם הדמויות המרכזיות בחייו של הילד בגיל הרך. עם יציאתו מבית הוריו למסגרת החוץ ביתית, הגננת ואנשי הצוות החינוכי הם דמויות משמעותיות נוספות עבורו להתקשרות, לחיקוי, לתמיכה וללמידה. הגננת אמונה על יצירת קשר עם כל ילד, תוך העמקת ההיכרות אתו והתייחסות מובחנת לאישיותו. עליה לזהות את נטיותיו של הילד ואת העדפותיו, את סגנון התנהגותו, את מאפייני המזג שלו וכן את דפוסי התרבות של משפחתו. על הגננת מוטלת האחריות להיות ערה לאיתותי מצוקה של ילדים, הבאים לידי ביטוי בהתנהגויות שונות ולעתים אף בהתנהגויות בעלות אופי תוקפני ו/או מיני. ההתמודדות עם התפרצויות זעם, עם ביטויי אלימות ועם התנהגויות לא מותאמות בעלות גוון מיני היא חלק מהמשימות של הצוות החינוכי של הגן בליווי הצוות המקצועי המסייע (פסיכולוג, יועץ חינוכי וגורמים מקצועיים במתי"א). תפקידם של אנשי המקצוע המסייעים הוא להעצים את הגננת ואת צוות הגן על ידי העמקת הידע, ההכשרה וההתמחות.
 5. ההורים הם שותפים משמעותיים ביצירת אקלים בטוח בגן הילדים, לפיכך על הגננת ליזום תהליכים שיעודדו את השותפות עמם. שיתוף ההורים ועדכונם לגבי התהליכים החינוכיים ליצירת אקלים מיטבי והטיפול באירועי אלימות, כמו גם בחינה משותפת של דרכי ההתמודדות עמם, יגבירו את האמון ואת שיתוף הפעולה בין ההורים לצוות.
 6. הגברת הנוכחות והמעורבות של מבוגרים בגן מקדמת את הבטיחות ואת המוגנות. נוכחות מבוגרים בסביבת ילדים צעירים בגן מקדמת את יכולתם לווסת את רגשותיהם ותומכת בתהליכים חברתיים של שיתוף פעולה ופתרון קונפליקטים. השגחה של מבוגרים תורמת למניעת התנהגויות אלימות או מסוכנות והתנהגויות בעלות גוון מיני שאינן מותאמות לגיל ולמקום. הגברת הנוכחות של מבוגרים, בעיקר במצבים של פעילות חופשית, מאפשרת לילדים למידה יעילה יותר של חוקים חברתיים ויישומם. נוכחות של מבוגר חשובה במיוחד בסביבות סמויות מן העין (חדר השירותים, חצר אחורית), שבהן התנהגויות מיניות או התנהגויות פוגעות ומסכנות מוגברות
  לעתים. על צוות הגן לפתח מנגנונים להגברת נוכחות פיזית ורגשית, כמו למשל עיצוב הסביבה הפיזית ומרחבי הפעילות באופן שייווצר קשר עין של מבוגר עם הילדים ותכנון סדר היום באופן שיאפשר אינטראקציות של מבוגר עם ילדים בהרכבים שונים, תוך דגש על זמינות רגשית. יש לאתר מראש אזורים מוסתרים מן העין ולשקול כיצד לאזן בין הצורך לשמור על בטיחות ומוגנות ובין הצורך לאפשר את המשחק הפתוח והזורם.
 7. בניית תכנית לקידום אקלים בטוח כוללת פעולות מגוונות, החל מביסוס מיומנויות תקשורת ופיתוח כישורי חיים, דרך מניעת אלימות והקניית כללי התנהגות נאותה וכלה בהתמודדות עם אירועים חריגים ובטיפול בהם. אירועים שבהם התבטאה תוקפנות בגן עשויים להוות הזדמנות ללמידה, לפיתוח כישורים חברתיים ולפתרון קונפליקטים בדרכים תקשורתיות.
 8. משוב וחיזוקים חיוביים יחד עם הצבת גבולות תורמים לביסוס התנהגויות רצויות אצל ילדים. מתן חיזוקים חיוביים עבור התנהגויות נאותות ומקובלות חברתית הוא הבסיס לתהליך החִברות (סוציאליזציה). הפנמת החוקים והנורמות החברתיות היא תהליך מתמשך ולא אירוע חד -פעמי. על הצוות החינוכי לשים לב למעשים ולפעולות העולים בקנה אחד עם "כללי הגן ולהתמיד בתגובות ובחיזוקים חיוביים כלפי כל ילד כפרט וכלפי הקבוצה כולה כאשר הם נוהגים על פיהם. עם זאת, יש להגיב לכל התנהגות בעלת אופי תוקפני, להתנהגות בעלת גוון מיני ולהתנהגות לא מותאמת או מסוכנת ולעצור אותן בטרם יסלימו.

 

 

החלק הבא בחוזר המנכ"ל הוא סטנדרטים לתרבות ולאקלים מיטביים בגן

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  15/04/2015