education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מתוך חוזר המנהל הכללי תשע/1(א), י"ב באלול התשס"ט 01 בספטמבר 2009

 פרק ג': היערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים מיטבי ולמניעה ולצמצום של האלימות בגן הילדים

4.3 סטנדרטים לתרבות ולאקלים מיטביים בגן

4.3.1      הסטנדרטים מציגים תפיסת עולם חינוכית, שפה משותפת,  אסטרטגיה וכלים לצוות הגן ליצירה ולניהול של אקלים מיטבי ולהטמעתו. הסטנדרטים משמשים בסיס לתכנית מערכתית ומושתתים על שלושה ממדים מרכזיים:

א.      ארגון הגן: נהלים, שגרת פעילות, סדר יום ועיצוב סביבה חינוכית

ב.      אינטראקציות: בין המבוגרים בצוות החינוכי של הגן, בין המבוגרים לבין הילדים, בין הילדים לבין עצמם, וכן עם הורי הילדים ועם הקהילה שהם משתייכים אליה

ג.      תכנית התפתחותית ללמידה, למענה לצרכים רגשיים-חברתיים ולביסוס ערכים.

4.3.2      מפרט הסטנדרטים

להלן יוגדר כל סטנדרט ותובאנה דוגמאות לפעולות שיש לעשות כדי ליישמו. הפעולות מתייחסות לשלושת הממדים שפורטו לעיל. צוות הגן יכול לבחור מתוך פעולות אלו ולהוסיף עליהן.

א.      סטנדרט 1: מוגנות ובטיחות
תיאור הסטנדרט: גן הילדים מבטיח את שלומם ואת בטיחותם של הילדים והצוות החינוכי בפעילויות השונות בתוך הגן, בחצר הגן ומחוץ למסגרת הגן. בכך מובטחת זכותם של כל ילד וילדה ושל כל מבוגר לשמירה על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם.

דוגמאות לפעולות

 •       ארגון סביבה, מתקנים ואבזרים בטוחים לשימוש הילדים
 •       ארגון הגן וסדר יום מוגדר
 •       ניסוח תקנון של כללי ההתנהגות בגן
 •       הגברת ההשגחה והפיקוח של מבוגרים במרחבי הגן השונים
 •       תגמול וחיזוק התנהגויות חיוביות בקרב הילדים
 •       קידום יכולות הצוות החינוכי לבסס דרכי התנהגות נורמטיביות אצל הילדים ולהתמודד עם אירועי אלימות באמצעות הדרכה, ליווי מקצועי ועזרה בבניית תכניות התערבות מערכתיות מתאימות.

ב.      סטנדרט 2: תקשורת בין-אישית וקשר בין באי הגן
תיאור הסטנדרט: גן הילדים מַבנה ומקדם יחסים משמעותיים  בין הצוות החינוכי לבין הילדים, המושתתים על זמינות רגשית ועל היענות לצרכים ההתפתחותיים של הילדים, מקדם תהליכים חברתיים חיוביים בין הילדים ומטפח תחושת שייכות ויחסי כבוד הדדיים בין כל  באי הגן.

דוגמאות לפעולות

 •       בין הצוות החינוכי לבין הילדים:  התייחסות הדדית של כבוד, חום אנושי ופתיחות,  יצירת אווירה רגשית חיובית: טון דיבור רגוע, חיוכים, היענות לפניות; שיחות יזומות ומזדמנות בכל נושא ועידוד הבעת רגשות חיוביים ושליליים; התייחסות הצוות לקבוצה הכללית ולקבוצות קטנות וקיום קשר פרטני מותאם;  תיווך וויסות רגשי, מניעת אלימות ופתרון קונפליקטים בדרכים חיוביות; זיהוי איתותי מצוקה של ילדים ומתן מענה הולם
 •       בין הילדים לבין עצמם:  פעילות משחקית משותפת במרחבי הגן השונים, שיחות וגילויי אמפתיה, הגשת עזרה וקבלת עזרה
 •       בין אנשי הצוות:  שיתוף פעולה ותקשורת על בסיס יומי, חלוקת אחריות, הטלת משימות ותפקידים ברורים, תיאום ועקביות בדרישות ובמתן משובים לילדים
 •       בין צוות הגן להורים:  שיתוף ההורים בעשייה היום-יומית, שיחות אישיות תקופתיות ופעילות קבוצתית משותפת להורים ולילדים.

ג.      סטנדרט 3:  התפתחות רגשית וחברתית
תיאור הסטנדרט : גן הילדים מקדם התפתחות רגשית וחברתית, מפתח כישורי חיים אצל הילדים ומקנה להם מיומנויות חברתיות בהתאם לגילם.

דוגמאות לפעולות

 •       קיומם של מודלים התנהגותיים של המבוגרים בגן, המציגים את נורמות ההתנהגות המקובלות
 •       תיווך רגשי, הגברת הוויסות הרגשי אצל ילדים וליווי בתהליכי הסתגלות
 •       מתן הזדמנויות להבעה רגשית וקבלה של הרגשות המובעים על ידי הילדים; עידוד הילדים להציע דרכי התמודדות בשיח בין עמיתים ובחינתן במצבים ובאירועים חדשים בגן, בהנחיית הגננת; בגני ילדים לחינוך מיוחד פעילות על פי העקרונות של תכנית הלימודים ל"ב 21
 •       קיומו של מרחב בסביבה ובסדר היום למשחק חופשי וסוציו-דרמטי שילדי הגן נוטלים בו חלק ומתנסים ב"תפקידים" חברתיים שונים
 •       הקניית אסטרטגיות של פתרון קונפליקטים בדרך של הקשבה, סובלנות כלפי האחר ופשרנות
 •       עידוד וחיזוק של התנהגויות פרו-חברתיות והבעת אמפתיה כלפי האחר
 •       הגברת שיתוף הפעולה בין ילדים ועידוד ההצטרפות לקבוצה
 •       מעורבות פעילה של הגננות בעזרה לילדים דחויים לחוות תחושת שייכות.

ד.      סטנדרט 4: אקלים למידה
תיאור הסטנדרט: הגן מבנה סביבות חינוכיות המחזקות תהליכי חשיבה ולמידה בהקשרים משמעותיים לילדים, פיתוח סקרנות ומוטיבציה פנימית ללמידה והעצמה של תחושת המסוגלות האישית של כל ילד.

דוגמאות לפעולות

 •       יצירת סביבות למידה מגוונות, המאפשרות בחירה ומעוררות עניין בקרב הילדים
 •       היענות לצרכים שונים ומשתנים של הילדים,  לתחומי עניין, לנטיות ולהעדפות אישיות, ליכולות ולקשיים
 •       מתן חיזוקים  על המאמץ שהילד משקיע בתהליך הלמידה ולא רק על התוצר הסופי
 •       מתן מקום לייחודיות של כל ילד.

ה.      סטנדרט 5: מענה לילדים בעלי צרכים ייחודיים
תיאור הסטנדרט: גן הילדים נותן במסגרתו מענים מובחנים לצרכים ייחודיים של כלל הילדים בכל תחומי ההתפתחות ומקדם את השתתפותם הפעילה בהתנסויות הגן השונות.

דוגמאות לפעולות

 •       מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים תוך שמירה  על פרטיותם ותוך בחינת המענים המתאימים  בשיתוף עם אנשי המקצוע
 •       מתן מענה לילדים במצוקה ולילדים בסיכון, הפנייתם לגורמים מקצועיים וליווים תוך שמירה על פרטיותם
 •       מתן מענה ייחודי לילדים עולים.

ו.      סטנדרט 6: יחסי גומלין בין צוות הגן להורים ומכוונות לקהילה
תיאור הסטנדרט: שיתוף פעולה בין צוות הגן להורים מקדם את טובת הילד ואת התפתחותו; לפיכך צוות הגן מקיים מערך של העברת מידע להורים בנוגע לגן הילדים ובנוגע לילדיהם, וגן הילדים פועל מתוך מכוונות קהילתית.

דוגמאות לפעולות

 •       העברת מידע להורים על תפקוד ילדם במסגרת הגן בדיווח פרטני ובדגש על ההדדיות בקשר גננת-הורים (מומלץ לקיים שלושה מפגשים פרטניים במהלך השנה)
 •       שיתוף ההורים בתכנית החינוכית של הגן
 •       הבניית מסגרות לשיתוף פעולה ולמעורבות הורים בגן
 •       קיום אירועים ופעילויות לילדים ולהורים לפחות פעמיים במהלך שנת הלימודים
 •       שילוב מתנדבים מבוגרים בגן בכפיפות לנהלים.
 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  23/07/2014