education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הסמכה ל"גן ירוק" בשנת הלימודים התשע"ה
 

האגף לחינוך קדם יסודי, במינהל הפדגוגי משרד החינוך, והמשרד להגנת הסביבה פועלים לקידום אוריינות סביבתית כחלק מהחינוך הערכי-חברתי אזרחי לכלל ילדי מערכת החינוך.

בחוזר מנהל כללי מינואר 2004 "יישום החינוך לפיתוח בר קיימא במערכת החינוך" פורטו העקרונות לתהליך ההסמכה לבית ספר ירוק. משנת הלימודים תשס"ז הורחב תהליך ההסמכה גם לגני הילדים.

מטרת הפעולה היא לטפח מערכת עמדות חיוביות כלפי הסביבה האנושית והפיזית בהווה ובעתיד.

כחלק ממהלך זה הותווה תהליך ההסמכה ל"גן ירוק".

על מנת להכנס לתהליך ההסמכה, על הגננת להכין:

  1. תכנון שנתי בחינוך סביבתי
  2. פעילות קהילתית סביבתית
  3. לתת ביטוי התנהגותי וחזותי לחינוך סביבתי באורח החיים בגן
  4. אישור על השתלמויות בנושא סביבה שבהן השתתפה הגננת עד תום שנת הלימודים תשע"ג (28 ש' לפחות)
  5. טופס בקשה להצטרפות תהליך ההסמכה, חתום בידי המפקחת על הגן

לוטה טופס הרשמה לקבלת הסמכה לגן ילדים ירוק  בו תנאי סף לקבלת הסמכה, מדדים להצלחה, פעולות להשגת יעדים ועוד

 

מועד אחרון להגשת הטפסים הוא  יום חמישי ז חשוון תשע"ה, 30 אוקטבר 2014

את הטפסים החתומים יש לשלוח בשני עותקים לשרית לוי גרוסו, אגף חינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה, רח' כנפי נשרים 3, ת"ד 34033, ירושלים, 95454

 

תהליך הבקרה בגני הילדים יתבצע בחודשים אדר- אייר תשע"ה, מרץ-מאי 2015

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  12/03/2016