education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה
 

לגן הילדים הממלכתי והממלכתי-דתי

תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לגיל הרך היא חולייה נוספת בשרשרת הפעולות שמשרד החינוך יוזם במטרה לבסס ולחזק את העיסוק בנושאים אלו בגני הילדים.

 

תכנית הלימודים הוכנה בידי ועדה שכללה אנשי אקדמיה, אנשי מטה משרד החינוך ואנשי שטח המלמדים ומדריכים בגני הילדים. הרכב זה  אפשר לקשור בין תיאוריות של הוראת מדעים וטכנולוגיה בגיל הרך ובין תרבות הגן ומאפייני העבודה בו. 

 

בפיתוח התכנית הובאו בחשבון  מאפיינים התפתחותיים של הילדים, מאפייני עבודתה של הגננת והמשאבים העומדים לרשותה. התכנית פותחה כך שהיא מהווה רצף, במידת האפשר, בין תכנית הלימודים בגן לבין זו של בית הספר היסודי.

תוכן עניינים

(מקוצר)

 

דברי פתיחה

רציונל לתכנית

הנחות היסוד

שיקולים  בבחירת  נושאי התכנית 

עקרונות פדגוגיים-דידקטיים לעיסוק במדע וטכנולוגיה בגן הילדים 

  • למידה דרך עשייה 
  • למידה סביב בעיות   
  • למידת חקר 
  • למידת תיכון 
  • הקשר בין הוראה – למידה - הערכה 

מטרות התכנית 

מבנה התכנית 

 

  תכנית הלימודים באתר האגף למדעים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  21/03/2016