education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה פנימית בית-ספרית - רקע כללי
 

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר והמורים מגוון כלים לשם הערכת הישגים פנים־בית-ספרית. הכלים הפנימיים, בדרך כלל מלווים בסטנדרטים, מאפשרים למורה ולבית הספר לאסוף נתונים לאורך השנה בתחומי הדעת הנבדקים. איסוף הנתונים נעשה ברמה פרטנית, כיתתית ושכבתית. הכלים כוללים מחוונים מפורטים והנחיות בדיקה. ניתוח הנתונים מאפשר לגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה. הוא מאפשר למורים בכיתה לקבל החלטות מושכלות המכוונות לבניית תכניות התערבות פרטניות ותכניות עבודה כיתתיות ומסייע לבתי ספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי.

הכלים הפנימיים מיועדים להשתלב כחלק משגרת ההערכה הפנימית בבתי הספר וכהשלמה לכלי ההערכה הפנימיים האחרים המשמשים בבתי הספר ובכך לתרום להטמעת תרבות מקצועית של הערכה לשם למידה. השימוש בהם מאפשר לעקוב אחר התקדמות הלמידה, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, ולזהות תלמידים שאינם שולטים במיומנויות ובתכנים הנדרשים. הכלים הפנימיים העיקריים שראמ"ה מפתחת כוללים את המיצ"ב הפנימי, מבחני החמ"ד ואת הכלים שפותחו להערכה מעצבת - מבדקים ומשימות ביצוע:

  • מבחני המיצ"ב הפנימי ומבחני החמ"ד מאפשרים לזהות באיזו מידה תלמידי הכיתה עומדים בדרישות המצופות המוגדרות בתכניות הלימודים בתחומים השונים.
  • המבדקים עוקבים מנקודת מבט התפתחותית אחר רכישת מיומנויות היסוד בשפת אם, אנגלית ומתמטיקה ומאפשרים לזהות את החוזקות ולאתר את המקורות לקושי באופן שיכוון לבניית תכניות התערבות פרטניות.
  • משימות הביצוע במקצועות לימוד שונים מכוונות לאיסוף מידע על מגוון רחב של כישורי למידה מורכבים, כגון, תכנון תהליכים, חשיבה ביקורתית, ונקיטת עמדה, והן מזמנות פירוש ראיות והסקת מסקנות לגבי ההוראה והלמידה.

השימוש בכלים הפנימיים הוא רשות הנתונה לבחירת בית הספר ולעיתים קרובות מתאפשרת גמישות בהעברתם. למשל, את המיצ"ב הפנימי ניתן להתאים למטרות ההוראה מבחינת תוכן המבחן, אופן העברתו ואופן הערכתו. ניתן למשל לפצל את המבחן ליחידות הערכה ממוקדות במיומנויות ונושאים מסוימים. כדי שהשימוש בכלים הפנימיים יהיה מיטבי, חשוב שהצוות החינוכי יבצע תהליך מושכל של בחירת הכלים בהתאמה למטרות ההוראה השונות, בהתאם לצורכי בית הספר והתלמידים השונים.  מוצע כי רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בהטמעת כלי הערכה חדשים ובבחירת הכלים המתאימים, בבדיקה ובקידום תהליכים להפקת תועלת  - תכנון ההוראה והתאמת תכניות התערבות.

כדי שייעשה שימוש נכון ויעיל בנתונים לטובת בניית תכניות עבודה וקידומם של התלמידים ושל בית הספר עצמו, מומלץ לקיים שיח מעמיק על התוצאות המתקבלות תוך מיקוד ברמת התלמיד והכיתה עם גורמים רלוונטיים בבית הספר. מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את כלי ההערכה השונים ינתח את תשובות התלמידים באופן מעמיק וימליץ על דרכים להתקדמות וללמידה. הלמידה מהממצאים תתרום להתפתחות המקצועית של הצוות הבית-ספרי ותשמש מקור ללמידה משותפת.

חלק מהכלים הפנימיים מועברים כבר היום כחלק משגרת ההערכה בבתי הספר. כך, למשל, מבחני המיצ"ב הפנימיים, המבדק לראשית הקריאה והכתיבה בכיתה א', מבדק הקריאה והכתיבה בכיתה ב', מבדק ABLE באנגלית לכיתה ה' ומבדק עמי"ת לרכישת מיומנויות שפה בכיתה ז'. בנוסף להם, ראמ"ה מובילה כיום פיתוח של כלים פנימיים נוספים המיועדים לכיתות א'-י' במגוון מקצועות ליבה, וכן פועלת למחשוב חלק מהכלים הקיימים ולשיפור הנגישות שלהם.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2019    

עדכוני rss