education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק עמי"ת - ערכה למיפוי תלמידים 
 

רקע

מבדק עמי"ת מועבר לתלמידים בראשית כיתה ז'. המבדק נועד להעריך את כישורי הבנת הנקרא ואת כישורי הפקת טקסטים של תלמידים במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, כדי לקדם את הידע השפתי כתשתית ללמידה. המבדק מאפשר למפות את היכולות של כל התלמידים במיומנויות של שפה, ולאתר תלמידים המתקשים במיומנויות יסוד בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב.

הממצאים שיתקבלו ממבדק עמי"ת עשויים לסייע לצוות בית הספר לאתר תלמידים שאינם שולטים דיים במיומנויות בסיסיות (כ-20%–30% מהתלמידים). נוסף על כך, ניתוח הממצאים יאפשר להנהלת בית הספר ולצוות המורים להפיק תובנות – הן ברמת התלמיד הן ברמת הכיתה, שיוכלו לשמש תשתית לתכנון ההוראה ולתרום לשיפור הישגי התלמידים בכל הרמות.

מבדק עמי"ת עברית  - תשע"ט

מבדק עמי"ת מורכב משלושה חלקים ומבוצע בשני שלבים. השלב הראשון יועבר בתחילת שנת הלימודים, והשלב השני – עד שבועיים לאחר מכן.

בשלב הראשון נבחנים כל התלמידים בחלק א. תלמידים שעברו את הסף הנדרש בשלב הראשון, ייבחנו בשלב השני בחלק ב1, ותלמידים שלא עמדו בסף הנדרש, ייבחנו בחלק ב2.

המבנה המותאם של המבדק מאפשר לקבוע בצורה מדויקת יותר את רמתם של התלמידים במיומנויות היסוד, ומונע חוויית תסכול בקרב תלמידים המתקשים להתמודד עם טקסט מורכב.

קובץ האקסל "עמיתית" משמש ככלי עזר לקביעת המשך המבדק של כל תלמיד (חלק ב1 או ב2) לפי ביצועיו בחלק הראשון, ומסייע לחישוב ציוני התלמידים בשני חלקי המבדק.

אופן העברת המבדק:

בשלב הראשון ייבחנו כל התלמידים בטקסט זהה – "למה זה מגיע לי?" (חלק א). בשלב השני ייבחן כל תלמיד באחד משני הטקסטים האלה:

  • "הישרדות 1915: מסעו של ארנסט שקלטון ליבשת אנטארקטיקה" (חלק ב1) – יינתן לתלמידים שהישגיהם בשלב הראשון היו תקינים ומעלה.
  • "הלו, מי זה?" (חלק ב2) – יינתן לתלמידים שהישגיהם בשלב הראשון היו נמוכים.

 

חומרים למורה:

מבדק עמי"ת בעברית כולל את החומרים הנלווים הבאים:

1. מדריך למורה ולצוות בית הספר

   מדריך למורה

2. "עמיתית" (כיתתית ושכבתית) - כלי אקסל לחישוב תוצאות המבדק:

  עמיתית כיתתית

  עמיתית שכבתית

 מצגת על מבדק עמית בעברית

שימו לב! בעת שמירת העמיתית יש להקפיד על שמירת שם הקובץ עם תחילית שם הקובץ המקורית שמופיעה באתר, למשל amitit_1. כמו כן, בעת ביצוע "שמירה בשם" חשוב להקפיד שלא לשנות את סיומת סוג הקובץ xls. שניתנה לו על ידי ראמ"ה. אם ישתנה סוג הקובץ בעת השמירה (לדוגמה, xlsm, xlsx) תשובש לחלוטין פעילות העמיתית. 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss