education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק עמי"ת - ערכה למיפוי תלמידים
 

רקע: מבדק עמי"ת נועד לאיתור תלמידים מתקשים ולמיפוי כלל התלמידים בכיתה. לפיכך הוא ממוקד באיתור הידע והצרכים של התלמידים כפרט, אך בד בבד מאפשר למפות את כלל התלמידים לרמות ביצוע (למן החלשה ביותר ועד למתקדמת). המיפוי מסייע למצב את התלמיד היחיד בהקשר של ההישגים המצופים מתלמידים בראשית כיתה ז'.

הצוות החינוכי בחטיבות הביניים נדרש להתמודד עם הוראה בכיתות הטרוגניות בהן קיימים פערים בין התלמידים בידע, בכישורים וברמות השליטה בתחומי הדעת. התלמידים מגיעים לחטיבות הביניים מבתי ספר מזינים שונים ויש צורך לוודא כי בית הספר מספק תשתית של כישורי למידה לתלמידים השונים.

 

על מבדק עמית בעברית - תשע"ו

חומרים לתלמיד:

ערכת מבדק עמי"ת מורכבת משני חלקים, שיועברו בשני מועדים נפרדים (במרווח של עד שבועיים):

במועד הראשון - תועבר חוברת "חלק אלכלל התלמידים בכיתה. החוברת  כוללת את הטקסט "לפענח את הצופן החברתי" ופריטים בהבנת הנקרא, בלשון ובכתיבה.

במועד השני - תועבר לכל תלמיד אחת מבין החוברות "חלק ב1" או"חלק ב2" וזאת על בסיס הביצוע בחלק א'. ההתאמה תתבצע על פי ההנחייה הבאה:  

תלמידים שעברו את הסף הנדרש ב"חלק א" (7 תשובות שגויות ומטה) - יקבלו את "חלק ב1" הכולל את הטקסט "רעידות אדמה" ושאלות על טקסט זה.

תלמידים שלא עברו את הסף הנדרש (8 תשובות שגויות ומעלה) יקבלו את "חלק ב2" שהינו מבדק קל יותר (מחלק ב1), וכולל את הטקסט "לתקשר בשפת הסימנים" והשאלות הנלוות אליו.

 

חומרים למורה:

מבדק עמי"ת בעברית כולל את החומרים הנלווים הבאים:

1. מדריך למורה ולצוות בית הספר

 מדריך למורה ולצוות בית הספר

2. "עמיתית" (כיתתית ושכבתית) - כלי אקסל לחישוב תוצאות המבדק:

 עמיתית כיתתית

 עמיתית שכבתית

 מצגת על מבדק עמי"ת בעברית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/10/2015    

עדכוני rss