education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני החמ"ד
 

  מבחני החמ"ד נועדו לבדוק את מידת השליטה בתכנים ובמיומנויות בתנ"ך ובתושב"ע, של תלמידים הנמצאים לקראת סיום בית הספר היסודי בחינוך הממלכתי-דתי.

המטרות החינוכיות של תכניות הלימודים במקצועות הללו בחינוך הדתי, הן רחבות ומתייחסות לתחום האמונה והרגש, לתחום ההכרה וגם לתחום המיומנות והידע. הלימוד נועד להפנים ערכים הנובעים ממנו, ולהביא ליישומם בחיי היום-יום של הלומדים. המבחנים הללו מתייחסים רק להיבטים הקוגניטיביים של הלמידה, ואינם נוגעים כמעט בהיבטים של הלימוד הערכי.

מבחני החמ"ד לשנה"ל תשע"ז

 

 

 פורסמו כלי העזר לחישוב הציונים במבחן החמ"ד בתושב"ע תשע"ז. לקישור לחץ כאן 

 

מבחני החמ"ד הפנימיים

החל משנת הלימודים תשע"ה מתקיימים מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי. המבחנים נערכים במתכונת פנימית בלבד בשני תחומים: תורה (ספר דברים) ותושב"ע.

המבחנים מפותחים בהלימה לתכניות הלימודים ובהתאם לדרישות מהתלמידים, כפי שהוגדרו על ידי מובילי תחום הדעת במשרד החינוך.

עקרונות המתכונת הפנימית:

  • חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן.
  • העברת המבחנים לתלמידים תיערך על ידי הצוות הבית ספרי במועד שמצוין בטבלה שלהלן. במקרים מסוימים בית הספר רשאי לדחות את ביצוע המבחן למועד אחר, אך במקרה כזה קיימת אפשרות של חשיפה מוקדמת של המבחן לתלמידים. 
  • מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתהליכים הנוגעים למבחנים.
  • ההחלטה אם להעביר את המבחן ברציפות או בחלקים תוך מתן הפסקה ביניהם, נתונה בידי בית הספר.
  • חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות המבחן ויכיר אותן לפני העברת המבחן לתלמידים. כדאי לעיין גם במפרט המבחן שבו מצוינים התכנים והמיומנויות הנבדקים.
  • הצוות הבית-ספרי יבדוק את המבחנים וינתח את תוצאותיהם. 
  • מומלץ לנתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק, ולאחר מכן, לתת לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור, ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.
  • ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית. 
  • תוצאות המבחנים יישארו בידי בית הספר. בית הספר לא יתבקש לדווח עליהן לגורם חיצוני כלשהו. 

המועדים המומלצים להעברת מבחני החמ"ד לשנה"ל תשע"ז 

 

תחום הדעת

מועד להעברת המבחן בכל בתי-הספר היסודיים הממלכתיים-דתיים

כיתה

תושב"ע


יום שלישי, ד' בשבט תשע"ז

31 בינואר 2017

(קבוצות 1, 2, 3)

ו'

תורה (ספר דברים)

יום שלישי, כ"ה בשבט תשע"ז

21 בפברואר 2017

(קבוצות 1, 2, 3)

ו'

 

מפרטים - תשע"ז

 תורה (ספר דברים)

 תושבע"פ

קישור למבחני החמ"ד ולכלי העזר משנים קודמות

מבחני החמ"ד וכלי העזר משנים קודמות

דוחות וממצאים (תשס"ז-תשע"ג)

דוחות וממצאים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2017    

עדכוני rss