education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני החמ"ד
 

מבחני החמ"ד הפנימיים - שנה"ל תשע"ט

מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' מתקיימים בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי במתכונת פנימית ומועברים ונבדקים על ידי הצוות הבית-ספרי. המבחנים מתקיימים בשני תחומי דעת: תורה (ספר דברים) ותושב"ע.

בשני התחומים, המבחנים נמצאים בהלימה לתכניות הלימודים, ובהתאם למדיניות הפדגוגית של מובילי תחום הדעת במשרד החינוך. העברת המבחנים לתלמידים היא חובה. 

עקרונות המתכונת הפנימית:

  • חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן.
  • מומלץ כי בתי הספר יעבירו את המבחנים במועדים המצוינים בטבלה. בתי הספר רשאים לבחון את התלמידים במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך עליהם לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. 

  • ההחלטה אם להעביר את המבחן ברציפות או בחלקים, תוך מתן הפסקה ביניהם, נתונה בידי בית הספר. 

  • ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית. כלים אלה מתפרסמים באתר כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה שלהלן.

  • מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את המבחנים ינתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק וייתן לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.

  • תוצאות המבחנים תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

המועדים המומלצים להעברת מבחני החמ"ד לשנה"ל תשע"ט 

 

תחום הדעת

המועד המומלץ להעברת המבחן

כיתה

תושב"ע


יום שלישי כ"ה בניסן תשע"ט

30.4.2019

ו'

תורה (ספר דברים)

יום שלישי כ"ג באייר תשע"ט

      28.5.2019      

ו'

 

מפרטי המבחנים - תשע"ח

 תורה

 תושב"ע

 

קישור למבחני החמ"ד ולכלי העזר - מהשנה הנוכחית ומשנים קודמות

מבחני החמ"ד וכלי העזר מהשנה הנוכחית ומשנים קודמות

דוחות וממצאים (תשס"ז-תשע"ג)

דוחות וממצאים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/07/2018    

עדכוני rss