education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני החמ"ד
 

מבחני החמ"ד הפנימיים - שנה"ל תשע"ח

מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' מתקיימים בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי במתכונת פנימית ומועברים ונבדקים על ידי הצוות הבית-ספרי. המבחנים מתקיימים בשני תחומי דעת: תורה (ספר דברים) ותושב"ע.

בשני התחומים, המבחנים נמצאים בהלימה לתכניות הלימודים, ובהתאם למדיניות הפדגוגית של מובילי תחום הדעת במשרד החינוך. העברת המבחנים לתלמידים היא חובה.

עקרונות המתכונת הפנימית:

  • מפרטי המבחנים יפורסמו במהלך חודש ספטמבר 2017. 

  • במהלך חודש דצמבר 2017 יישלח אל מנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת מבחני החמ"ד. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס המקוון שיש למלא ועוד.

  • חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן.

  • מומלץ כי בתי הספר יעבירו את המבחנים במועדים המצוינים בטבלה. בתי הספר רשאים לבחון את התלמידים במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך עליהם לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. 

  • ההחלטה אם להעביר את המבחן ברציפות או בחלקים, תוך מתן הפסקה ביניהם, נתונה בידי בית הספר. 

  • ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית. כלים אלה יתפרסמו באתר כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה שלהלן.

  • מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את המבחנים ינתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק וייתן לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.

  • תוצאות המבחנים תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

המועדים המומלצים להעברת מבחני החמ"ד לשנה"ל תשע"ח 

 

תחום הדעת

המועד המומלץ להעברת המבחן

כיתה

תורה (ספר דברים)


יום שלישי, כ"א בשבט תשע"ח

6 בפברואר 2018

ו'

תושב"ע

יום רביעי, ו' באדר תשע"ח

21 בפברואר 2018

 

ו'

 

 

מפרטי המבחנים תשע"ח

 תורה

 תושב"ע

 

קישור למבחני החמ"ד ולכלי העזר משנים קודמות

מבחני החמ"ד וכלי העזר משנים קודמות

דוחות וממצאים (תשס"ז-תשע"ג)

דוחות וממצאים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/11/2017    

עדכוני rss