education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 מבחני המיצ"ב הפנימי
 

המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' וח' - שנה"ל תש"ף

  מפרטי המבחנים - מיצ"ב פנימי תש"ף

מהו המיצ"ב הפנימי?

  • המיצ"ב הפנימי הוא כלי הערכה איכותי המאפשר לבתי הספר לקבל מידע על הישגי התלמידים ברמה הפרטנית, הכיתתית והשכבתית בתחומי הדעת הנבדקים. ממצאי המיצ"ב הפנימי יוכלו לסייע לבתי הספר, בשילוב עם כלי הערכה פנימיים נוספים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, לזהות תלמידים שאינם שולטים במיומנויות ובתכנים הנדרשים ולקבל החלטות ברמת התלמיד, הכיתה והשכבה לצורך תכנון לימודים וגיבוש תובנות פדגוגיות לשם קידום הלמידה.

  • מוצע כי רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתכנון העברת המבחן, בבדיקתו ובהפקת התועלת מהמבחנים.

  • ההשתתפות במיצ"ב הפנימי היא רשות, והיא נתונה לבחירת בית הספר. בתי הספר משלוש קבוצות המיצ"ב המעוניינים להעביר לתלמידיהם את המבחנים יוכלו להזמינם מראמ"ה באמצעות טופס מקוון שיישלח לבתי הספר. ראמ"ה תשלח לבתי הספר המזמינים עותקים מודפסים כמספר התלמידים וכן חומרים נלווים (מחוון, מדריך למורה וכדומה).

דגשים הנוגעים למיצ"ב הפנימי

  • מבחני המיצ"ב הפנימי נועדו לשימוש פנימי בבתי הספר. מאחר שקיימת שונוּת בין בתי הספר בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה ובתוכניות הלימודים הבית-ספריות, ייתכן שחלק מן המבחנים אינם בהלימה עם התהליכים המיושמים בבתי הספר. מוצע כי הצוות החינוכי בבית הספר יתאים את המיצ"ב הפנימי לצורכי בית הספר ותלמידיו השונים (כגון התאמה של תוכן המבחן, אופן העברתו, אופן הערכתו וחישוב הציונים). חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות המבחן, במפרט המבחן ובמחוון ויכיר אותו לפני העברתו לתלמידים.

  • מומלץ כי צוות בית הספר הבודק את המבחנים ינתח את תשובות התלמידים באופן מעמיק וייתן להם משוב אינטגרטיבי ובונה. מומלץ להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שדרוש בהן שיפור ולהמליץ על דרכים להתקדמות וללמידה.

  • ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל שיסייעו בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). כלים אלה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה ימים אחדים לאחר מועדי המבחנים. 

  • תוצאות המיצ"ב הפנימי יישארו בידי בית הספר וישמשו לצרכים פנימיים. בית הספר לא יידרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוצה לו.

  • חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים לקראת המועדים שיפורטו בהמשך. 

הזמנת המיצ"ב הפנימי מראמ"ה

  • במהלך חודש דצמבר 2019 יישלח אל מנהלי בתי הספר מכתב היערכות לקראת המיצ"ב הפנימי. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס המקוון שיש למלא וכדומה. בטופס תינתן אפשרות למנהל בית הספר להזמין עבור שכבת כיתות ה' ו־ח' חוברות מבחנים בתחומי הדעת הנבדקים.

  • בתי ספר שיש בהם כיתות של החינוך המיוחד יכולים להזמין, על פי שיקול דעתם, מבחני מיצ"ב פנימי גם בעבור התלמידים הלומדים בכיתות אלו (לכל תלמידי הכיתה או לחלקם).

מועדי המיצ"ב הפנימי

בטבלה להלן מופיעים המועדים לתחילת ההעברה של מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים התש"ף. בתי הספר רשאים לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתם, אך עליהם לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד לפני העברתו. בתי הספר מתבקשים לא לקיים את המבחנים הפנימיים לפני המועדים המצוינים בטבלה, כדי למנוע את חשיפתם.

תחום הדעת

המועד לתחילת ההעברה של המיצ"ב הפנימי

דרגות הכיתה

שפת אם עברית וערבית

יום חמישי, כ"ג באדר התש"ף, 19 במרס 2020

ה', ח'

מדע וטכנולוגיה

יום שלישי, כ"ח באדר התש"ף, 24 במרס 2020

ח'

אנגלית

יום חמישי, כ' באייר התש"ף, 14 במאי 2020

ה', ח'

מתמטיקה

 

יום שלישי, כ"ה באייר התש"ף, 19 במאי 2020

ה', ח'

 

מבחני מיצ"ב משנים קודמות לשימוש פנימי של בתי הספר

קישור למבחני מיצ"ב משנים קודמות לשימוש פנימי של בתי הספר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/01/2020    

עדכוני rss