education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מיצ"ב פנימי תשע"ג - מבחנים וערכות מבחן
 

מיצ"ב פנימי תשע"ג

הטבלה הבאה מציגה את ערכות המבחן הכוללות: מידע על המבחן, הנחיות להעברה ולבדיקה ופרק בנושא הפקת תועלת מהמבחן (דוגמאות לניתוח הפריטים, שגיאות נפוצות וכו'). 

ערכות המבחן

תחום דעת

כיתות נבחנות

ערכת-מבחן: מבחן, מחוון, הנחיות להעברה ולציינון והפקת תועלת מהמבחן

 

 

 

 

שפת אם עברית

ב'

 

ערכת המבחן

ערכת המבחן - חרדים

ה'

 

ערכת המבחן

ערכת המבחן - חרדים

ח'

 

ערכת המבחן

 

 

שפת אם ערבית

ב'

ערכת המבחן

ה'

ערכת המבחן

ח'

ערכת המבחן

 

 

אנגלית

ה'

ערכת המבחן לדוברי עברית

ערכת המבחן לדוברי ערבית   

 

ח'

ערכת המבחן לדוברי עברית

ערכת המבחן לדוברי ערבית

 

 

 

מדע וטכנולוגיה

ה'

ערכת המבחן לדוברי עברית 

ערכת המבחן לדוברי ערבית 

 

ח'

ערכת המבחן לדוברי עברית

ערכת המבחן לדוברי ערבית 

 

 

 

 

מתמטיקה

 

 

ה'

 

ערכת המבחן לדוברי עברית

ערכת המבחן לדוברי עברית חרדים

ערכת המבחן לדוברי ערבית

ח'

 

ערכת המבחן לדוברי עברית

ערכת המבחן לדוברי ערבית

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss