education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
קהילות למידה לרכזי הערכה בית-ספריים מכהנים
 

קהילת הלמידה מהווה המשך ישיר והשלמה לידע שנרכש במהלך לימודי התואר השני או ההתמחות במדידה והערכה חינוכית במסגרות ההכשרה השונות ומאפשרת לרכזי הערכה לעסוק בחקר הפרקטיקה שלהם. הקהילה תאפשר ניהול שיח מקצועי ורפלקטיבי סביב ההתנסויות בשדה כמו גם העמקה והתמקצעות בידע תיאורטי ומחקרי. קהילת למידה תחזק תרבות מקצועית המעודדת שיתוף בידע, רפלקציה והתייעצות לשם שיפור מתמיד של העשייה.

הקהילה תסייע לרכז ההערכה בגיבוש דפוסי עבודה פרופסיונאליים בראשית דרכו בתפקיד, תוך מתן תמיכה והעצמה מקצועית על ידי עמיתים ועל ידי המנחה המקצועי של הקהילה. מסגרות אלו מוכרות לצרכי הפיתוח המקצועי ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה".

בשנת הלימודים תשע"ט ייפתחו מספר קהילות למידה מקצועיות (בהיקף של 30 או 60 ש"ש).

קהילות הלמידה לרכזי הערכה משלבות מפגשי פנים-אל-פנים (בהיקף של 36-40 שעות).

ליווי אישי (בהיקף של 12-16 שעות) והשתתפות ביום למידה ארצי בתאריך 2 ביולי 2019.

 

 בשנת הלימודים תשע"ט יתקיימו הקהילות הבאות:

 

 

מקום הקהילה

יום בשבוע

היקף

  1.  

מכללת אורנים

שלישי

60 שעות

2.                   

מכללת אורנים – על יסודי

שני

60 שעות

3.                   

מכללת סח'נין א'

חמישי

60 שעות

4.                   

מכללת סח'נין ב'

חמישי

60 שעות

5.                   

מכללת בית ברל

ראשון

60 שעות

6.                   

אוניברסיטת בן גוריון

רביעי

60 שעות

7.                   

פסג"ה באקה אל גרבייה

רביעי

60 שעות

8.                   

פסג"ה אשדוד

רביעי

60 שעות

9.                   

פסג"ה מזרח ירושלים

שלישי

30 שעות

  • למידע ולפרטים על קהילות הלמידה ניתן לפנות ישירות לתחום הדרכה בראמ"ה בכתובת המייל הבאה:  rama@education.gov.il.

קהילות ארציות:

במהלך שנת תשע"ט יתקיימו מפגשים ייעודיים לרכזי הערכה בבתי ספר לחינוך המיוחד. מידע נוסף יפורסם בהמשך. לפרטים ניתן לפנות לגב' אילנה קלר, מדריך מרכז, המינהל הפדגוגי - אגף א' חינוך מיוחד    

בשנת תשע"ט תפתח קהילה לרכזי הערכה במרכזי פסג"ה, לפרטים ניתן לפנות לגב' יפעה עמית-שליאר,  ממונה על מרכזי פסג"ה והטמעה בבתי ספר, מנהל עו"ה

 

במידה והינך מעוניין/ת בהצטרפות לקהילת הלמידה וקבלת ליווי בעבודתך כרכז/ת הערכה ניתן לפנות ישירות לתחום הדרכה בראמ"ה בכתובת המייל הבאה: rama@education.gov.il.

 

          למידע ולפרטים על קהילות הלמידה ניתן לפנות ישירות לתחום הדרכה בראמ"ה בכתובת המייל הבאה:  rama@education.gov.il.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss