education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית "אקדמיה כיתה" - שנה"ל תשע"ו
 

 דוח הערכת התכנית "אקדמיה כיתה" - שנה"ל תשע"ו

 PDF

התכנית "אקדמיה כיתה" התחילה לפעול בשנה"ל תשע"ו. התכנית צמחה מתוך  צורך שהעלו הגורמים השונים המעורבים בתהליך הכשרת סטודנטים להוראה (הסגל האקדמי של מוסדות ההכשרה, סטודנטים להוראה ובתי ספר שהסטודנטים מתנסים בהם) להגדיל את המרכיב של ההתנסות המעשית במהלך הכשרתו של הסטודנט.

במסגרת התוכנית חוברים סטודנטים להוראה למורים מנוסים בבתי ספר לשם הוראה משותפת בכיתות. המטרה המרכזית של התוכנית היא  לשנות את הליך הכשרתם של המורים ולעבור ל"הוראה בצמד" בכיתות הלימוד באמצעות יצירת פגישות מַפרות בין הסטודנטים מהאקדמיה לבין המורים בבתי הספר ובגנים.

ראמ"ה מלווה את התכנית בהערכה מאז תחילת הפעלתה בתשע"ו. הדוח שלפניכם מתבסס על סקרים שהתבצעו בקרב סטודנטים, מורים, מנהלי בית ספר ותלמידים אשר השתתפו בתכנית. הדוח מתמקד בעיקר בהיבטים הבית-ספריים של התכנית: כיצד השילוב של הסטודנטים משפיע על הפדגוגיה בכיתות? כיצד העובדה שמורים רבים חונכים סטודנטים תורמת למורים עצמם? האם ניכרת השפעה כלל-בית ספרית? וכדומה. בנוסף, נבחנות גם סוגיות של תפיסת הסטודנטים את תהליכי הכשרתם, עמדות של תלמידים ועוד.

ראמ"ה ממשיכה לעקוב אחר יישום התכנית גם במהלך שנה"ל תשע"ז. הדו"ח המסכם שנתיים של הערכה יתפרסם בהמשך.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2018    

עדכוני rss