education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
"בגרות 2001"
 

התכנית "בגרות 2001" מבוססת על הפעלה של מסגרות למידה פרטניות המכוונות לצורכי התלמידים. בתכנית נכללים תלמידים אשר על-פי הערכת הגורמים הפדגוגיים בבית-הספר סיכוייהם להצליח בבחינות הבגרות טובים, אך הם זקוקים לתמיכה ולסיוע במקצוע אחד או שניים לכל היותר. המטרות העיקריות של התכנית הן:

  • לשנות את דרכי העבודה של בית-הספר לכיוון של עבודה פרטנית, חונכות אישית וכד'

  • להגדיל את מספר התלמידים במסלולים המובילים לתעודת בגרות ולהעלות את שיעור הזכאים לתעודה

  • לטפח את כישורי הלמידה, החשיבה, הדימוי העצמי והמנהיגות העצמית של התלמידים.

 

התכנית היא ניסוי מקדמי, ולכן הוחלט ללוותה בהערכה ולערוך ניתוח עלות/תועלת שלה בהשוואה לתכניות אחרות שאף הן שמו להן למטרה עיקרית להעלות את שיעור הזכאים לבגרות.

 

ההערכה נגזרת ממטרות התכנית כפי שנוסחו על-ידי מוביליה, ונועדה לספק משוב למקבלי ההחלטות בהנהלת המשרד, להנהלת התכנית, לאגף לחינוך על-יסודי ולהנהלות בתי-הספר, הן לגבי התהליך של יישום התכנית והן לגבי תוצריה. ההערכה תלווה את התכנית לכל אורכה, והנתונים שייאספו בכל שלב ישמשו בסיס לתכנון ולעיצוב השלב הבא של יישום התכנית.

 

אפשר להוריד את דוח הערכה .

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss