education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך לשוני בחינוך המיוחד
 

במהלך שנת הלימודים התשס"ד נערך על-ידי אגף הערכה ומדידה מחקר הערכה למיפוי תהליכי הוראה והישגי תלמידים בחינוך הלשוני. התכנים המקצועיים של ההערכה נקבעו על-ידי חברי הוועדה הארצית לתכניות לימודים ששותפים בה מפקחים, רפרנטים מכל מחוז, מנהלים, מדריכים מחוזיים לחינוך לשוני, מורים וגננות. הדוח המוגש לכם בזאת הוא דו"ח בית-ספרי לדוגמה, המסכם את עיקרי הממצאים בנושא החינוך הלשוני שעלו משאלוני ההערכה שמולאו על-ידי צוות בית-הספר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss