education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
קהילות לומדות למורי האנגלית בשנה"ל תשע"ז
 

 דוח קהילות לומדות למורי האנגלית בשנה"ל תשע"ז

 דוח קהילות לומדות למורי האנגלית בשנה"ל תשע"ז

אחת המטרות של קידום התוכנית הלאומית של משרד החינוך להוראת האנגלית היא פיתוח מקצועי של המורים לאנגלית. אמצעי להשגת מטרה זו, המקודם במהלך שנת הלימודים תשע"ז, הוא יצירת  קהילות לומדות של מורי האנגלית (PLC – Professional Learning Community). 

 

בשנה"ל תשע"ז העיסוק המרכזי של הקהילות הלומדות באנגלית הוא קידום השפה הדבורה בכיתות, בדגש על פרקטיקות המובילות לאינטראקציה דבורה בשיעורי האנגלית.

בשנת הלימודים תשע"ז השתתפו כ-600 מורים ב-37 קהילות לומדות של מורים לאנגלית שפעלו ברחבי הארץ (כל אחת מהקהילות כללה בממוצע כ-15 משתתפים, למעט שתיים קטנות יותר – מורים בירוחם ומורים עולים בהרצליה). הקהילות פעלו בכלל המחוזות והמגזרים, כולל במגזרים הערבי, הבדואי, הדרוזי והחרדי. בראש כל קהילה עומד מורה מוביל (בדרך כלל מדריך או רכז מקצוע). המורים המובילים עברו הכשרה כללית בקיץ 2016, והכשרה ממוקדת יותר בנובמבר-דצמבר 2016. גיוס המורים להשתתפות בקהילות הלומדות נעשה בידי המפקחים ומובילות הקבוצות.

הקהילות הלומדות אמורות להיפגש אחת לשבועיים. חלקן במסגרת השתלמות בת 30 שעות, וחלקן במסגרת השתלמות בת 60 שעות. הפעילות בקבוצה אמורה לכלול מגוון רחב של שיטות למידה, ובהן צפיית עמיתים, השתתפות בסימולציות, התנסות ושיתוף, ניתוח חקר מקרה, למידה בקבוצות ועוד. בכל אלו הדגישו המורים את קידום השפה הדבורה, תוך מוכוונות לצרכים ולקשיים שהעלו הם עצמם ביחס להשגת מטרה זו.  

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך התבקשה לקיים הערכה מעצבת לתוכנית זו שנועדה ליצירת קהילות לומדות של מורים, המקדמות את הוראת השפה הדבורה. מטרת המחקר היא לסייע למובילי התוכנית בהטמעתה המוצלחת, תוך זיהוי גורמים המקדמים  את השגת המטרה הנ"ל וגורמים הבולמים את השגתה.

מחקר ההערכה היה מחקר איכותני המבוסס על 45 ראיונות עומק חצי-מובנים עם מורות ומורים שנטלו חלק בקהילות הלומדות השנה,  מ-32 קבוצות שונות בסך הכול. 

המרואיינים היו מכלל המחוזות, המגזרים, הזרמים ושכבות הגיל הנמנים עם מערכת החינוך. בנוסף, התקיימה קבוצת מיקוד עם 17 מורות מובילות. 

הראיונות וקבוצות המיקוד בוצעו במהלך החודשים אפריל – יוני 2017.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/10/2017    

עדכוני rss