education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תוכניות מלגות הצטיינות לתלמידים
 

בישראל קיימים פערי השכלה ידועים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. לפערים גורמים רבים שאחד מהם הוא המידה שבה התלמיד ובני משפחתו תופסים את הכדאיות בהשקעת המאמץ וביכולת ההתמדה כדי לזכות בתעודת בגרות. תכנית מלגות הצטיינות לתלמידים היא תוכנית ניסיונית תלת-שנתית שמטרותיה:

 

  • שיפור המוטיבציה וההישגים של התלמידים;

  • העלאת שיעור התלמידים העוברים בחינות בגרות והזכאים לתעודת בגרות;

  • צמצום פערים לימודיים וחינוכיים בין תלמידים מרקע כלכלי-חברתי שונה;

  • עידוד וטיפוח מצוינות ושיפור ההישגים הלימודיים של כל התלמידים.

 

העיקרון המנחה את התכנית הוא מתן מלגות אישיות לתלמידים עבור הישגים לימודיים במקצועות החובה בבגרות: מענק עבור השתתפות בבחינה והמשך הלימודים ומענק בגין הצלחה בבחינה. מטרת ההערכה היא למדוד מה הייתה תרומת התכנית להישגי התלמידים שהשתתפו בה ולהשוות את יעילותה יחסית לתכניות חלופיות במונחי עלות/תועלת.

 

אפשר להוריד את דוח ההערכה  המסכם את תוצאות ההערכה בהתשס"א.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss