education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מיפוי דרכי ההוראה בחינוך הלשוני במסגרת החינוך המיוחד
 

בשנת הלימודים התשס"ד ערך האגף להערכה ומדידה מחקר הערכה למיפוי דרכי ההוראה של החינוך הלשוני - תהליכי קריאה-כתיבה ושפה - בבתי-ספר של החינוך המיוחד.

תכנית ההערכה כוללת את הרכיבים האלה:

 

  • הערכת מערך הסטנדרטים הבית-ספריים בתחום החינוך הלשוני ויישומו בתכניות הלימודים הבית-ספריות

  • מיפוי שיטות ההוראה הנהוגות, חומרי הלמידה וכלי ההערכה שהוגדרו בתחום החינוך הלשוני בבתי-ספר של החינוך המיוחד

  • מיפוי הישגיהם של כל אחד מהתלמידים הלומדים בבתי-הספר של החינוך המיוחד בקריאה, בכתיבה ובשפה: רמת ההבנה וההשתתפות בשיח דבור המתנהל בכיתה, רמת ההיכרות עם ספר ומיומנויות טרום קריאה, רמת הפענוח של מילים מנוקדות, רמת הקריאה השוטפת והאוטומטית של טקסטים (משמעותיים עבורם), רמת הבנת הנקרא של טקסטים כתובים (משמעותיים עבורם), רמת הכתיבה של מילים שלמות ורמת כתיבת טקסטים קריאים ותקשורתיים

  • הערכת הקשר בין הישגיהם של התלמידים בתחום החינוך הלשוני לבין מאפייני החינוך הלשוני הנהוג בבתי-ספר של החינוך המיוחד.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss