education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
פעולתן המשותפת של התכנית "בצוותא" ותכנית השילוב התשס"ב
 

משרד החינוך הפעיל שתי תכניות - תכנית "בצוותא" מטעם האגף לחינוך יסודי (כיום התכנית אינה פועלת)  ותכנית השילוב מטעם האגף לחינוך מיוחד - שמטרתן הייתה דומה: לשלב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ולהפחית בכך את מספר התלמידים המופנים למסגרות החינוך המיוחד. שתי התכניות החלו לפעול בשנת הלימודים התשנ"ו, תחילה בהיקפים מצומצמים, ואחר כך היקפים אלה הלכו והתרחבו. במסגרת ההערכה נבחנו חלוקת העבודה בין תכנית השילוב לתכנית "בצוותא" בבתי-הספר והמידה שבה שתי התכניות מצליחות יחד לתת מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בבתי-ספר רגילים. מערך ההערכה משלב שתי מתודות מחקריות עיקריות: הערכה המבוססת על מידע ממדגם ארצי מייצג והערכה איכותנית, המבוססת על עשרה ניתוחי מקרה (10 בתי-ספר).

 

אפשר להוריד את דוח ההערכה .

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2011    

עדכוני rss