education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התכנית הלאומית לקידום המתמטיקה
 

 דוח הערכת התכנית 'מתמטיקה תחילה' בשנה"ל תשע"ה

 דוח הערכת התכנית 'מתמטיקה תחילה' בשנה"ל תשע"ה

במסגרת התכנית הלאומית ללמידה משמעותית, שאחד מיעדיה המרכזיים הוא התאמת מערכת החינוך לאתגרי המאה ה-21, פותחה התכנית 'מתמטיקה תחילה', שהינה מהלך מקיף בבתי הספר העל-יסודיים לחיזוק המצוינות במתמטיקה. יעדי התכנית כוללים: 1. העלאת מספר התלמידים הניגשים בתשע"ה לבחינות הבגרות ב-5 יחידות במתמטיקה ב-15% 2. העלאת מספר התלמידים הניגשים ל-5 יחידות במתימטיקה ב-100% תוך 5 שנים 3. העלאת מספר התלמידים הניגשים ללימודים מוגברים במקצועות המדע והטכנולוגיה (STEM) ב- 100% תוך 5 שנים 4. מיצוי הפוטנציאל במגזרים השונים וצמצום הפערים בתחום  בין בנים ובנות.

מהלך התכנית מלווה במחקר של הערכה מעצבת על-ידי הרשות הארצית למדידה והערכה. מחקר ההערכה יתבצע בכל אחת משלוש השנים תשע"ה – תשע"ז. ההערכה תתמקד בבחינת יישום התכנית בשלביה השונים, בבחינת העמדות של הגורמים השונים המעורבים בה כלפיה ובהערכת תוצאותיה. הערכת אפקטיביות התכנית והערכת המידה שבה הושגו מטרותיה יתבצעו בשלב מאוחר יותר. 

בתשע"ה מערך ההערכה משלב מתודולוגיה איכותנית וכמותית.

המחקר האיכותני התמקד בבתי ספר שבתכנית בלבד וכלל ראיונות עומק עם 40 בעלי תפקידים, בהם מנהלים בתי ספר, רכזי מתמטיקה ומורים למתמטיקה ל-5 יחידות לימוד. הראיונות נערכו בחודשים מאי-יוני  2015.

המחקר הכמותי כלל שאלונים שהועברו למנהלים, למורים ולתלמידים בשתי אוכלוסיות המחקר: (1) קבוצת התכנית - שכללה 98 בתי הספר שנכללו בתכנית בשנת תשע"ה (2) קבוצת מדגם ארצי מייצג -שכללה 262 בתי ספר המגישים לבגרות במתמטיקה. השאלונים למנהלים ולמורים הועברו באמצעות סקרים טלפוניים בחודשים יוני-אוגוסט 2013, ואילו לתלמידים נוספו מספר שאלות לשאלון האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב, שהועבר בין החודשים ינואר-מרץ 2015. בסך הכול נתקבלו נתונים מ-304 מנהלים (83% השבה), מ-1,796 מורים (85% השבה) ומ- 23,438 תלמידים (87% השבה).

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2016    

עדכוני rss