education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
רקע כללי
 

תהליך הערכת מורים ומנהלים הוא נדבך חשוב בקידום איכות ההוראה והלמידה, ושאלת בנייתו בדרך אפקטיבית מעסיקה מדינות רבות בעולם . שנים רבות, מנהלים ומפקחים בישראל מעריכים מורים ומנהלים כל אחד בדרכו, בזמנים שונים, בכלים שונים ובהתייחס להיבטים שונים. הנחת היסוד העומדת בבסיס פיתוח כלי ההערכה ותהליכי הערכה אחידים במערכת החינוך היא שתהליך זה, תוך שיתופם ומעורבותם הפעילה של המורים והמנהלים, יסייע לשפר את איכות ההוראה, לקדם את הלמידה, את החינוך ואת רווחת התלמידים ולפתח את זהותם המקצועית של המורים.

ביסוסם של תהליכי הערכה אלו על תרבות ארגונית שבמרכזה נורמות וקודים אתיים מחייבים של כבוד, אמון, הוגנות, דיאלוג רפלקטיבי ושותפות, יהווה נדבך חשוב בהבניית קהילה מקצועית בית-ספרית הממוקדת בשיפור מערכת החינוך ובקידומה.

במסגרת הסכם "אופק חדש" נכלל גם מרכיב של הערכה מסכמת למורים, מנהלים וסגני מנהלים, כחלק מהנדרש מהם לקבלת קביעות ולעלייה בסולם הדרגות החדש. הצורך בהערכה מסכמת כחלק מרצף הקריירה של מורים ומנהלים מזמן, למעשה, הליך הערכה רצוף, מסודר ואחיד לכלל המערכת לצורך קידום מורים ומנהלים בשלבים שונים.

במקביל מפותח בימים אלו כלי להערכה הגננות וכן מתבצעת התאמה של הכלי להערכת מורים למורי החינוך המיוחד ולעובדים במקצועות הבריאות ולמורי בית הספר העל-יסודי. 

הובלת תהליכי ההטמעה, ההפעלה ופיתוח המערכת המתוקשבת של הערכת עובדי ההוראה והניהול הינה באחריות היחידה להערכת עובדי ההוראה והניהול במינהל עובדי הוראה.

 להלן קישור לאתר היחידה להערכת עובדי הוראה

קישור למאמר: "תהליך הערכת מורים בישראל: צעדים ראשונים ומחשבות לעתיד"

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/06/2014    

עדכוני rss