education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
כלים להערכת מנהלים וסגני מנהלים
 

הכלי להערכת מנהלים נבנה על ידי ראמ"ה בשיתוף נציגי המכון הישראלי למנהיגות בית-ספרית, "אבני ראשה" וגורמים במשרד החינוך, על בסיס תפיסת תפקיד המנהל החדשה שפותחה במכון והוא כולל ארבעה מדדי-עלׁ(וסידרת מדדי משנה).

 

קישור לכלי להערכת מנהלים בעברית

קישור לכלי להערכת מנהלים בערבית

 

הכלי להערכת סגני מנהלים: בעקבות רפורמת "אופק חדש" חל שינוי בתפיסת התפקיד של סגן המנהל והיקף השעות לביצוע התפקיד, כתוצאה מכך הגדרת תפקיד סגן המנהל נמצאת עדיין בהתהוות ובעיצוב מחודש. בשנת תשע"א פותח כלי הערכה ניסיוני להערכת סגני מנהלים בשיתוף נציגי אגפי הגיל והפיקוח במשרד, נציגי מכון המנהלים "אבני ראשה", נציגי אקדמיה, מנהלים, סגנים ונציגי ראמ"ה. הכלי הופעל בשנת תשע"א באופן ניסיוני.  עם גיבושה של הגדרת תפקיד מחודשת, יעודכן הכלי לאורה.

 

קישור לכלי להערכת סגני מנהלים

 

הכלים להערכת מנהלים וסגני מנהלים כוללים תיאורים התנהגותיים של המוערכים בכל אחד ממדדי-העל, ברמות ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית. הערכת המוערך נקבעת על פי רמת הביצוע שלו/ה בכל אחד מהמרכיבים המפורטים בכלי, תחת כל אחד ממדדי-על אלו.  במקביל, מבצע כל מוערך הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה. ביצוע ההערכה ע"י המעריך והמוערך מתבצעת במערכת מתוקשבת ייעודית שפותחה לשם כך. למעשה, משמשים הכלים להערכת מנהלים וסגני מנהלים כמנוף להתפתחות המקצועית, ומאפשרים לזהות צרכים ברמת הפרט, בית הספר והמערכת כולה.


כדי לקבוע את הדירוג של המוערך על פני המחוון נדרשות עדויות מבוססות. במרכזן של העדויות התומכות בהערכת עבודת המנהלים וסגני המנהלים עומדות התצפיות, אליהן מתווספות ראיות נוספות המעידות על היבטים שונים בעבודתם.


ביצוע תצפית בעבודת המנהל/סגן מנהל היא חלק ממעגל משוב המתקיים בין המעריך למוערך. מעגל משוב זה כולל שיחה מקדימה לתצפית, תצפית ושיחת משוב מסכמת. מעגלי משוב אלו מתקיימים לאחר כל תצפית. מעגל משוב נוסף מתקיים טרם סיום ההערכה, בו מתקיימת שיחת משוב בין המעריך והמוערך לדיון על הפערים בין ההערכות. בשיחת משוב זו ניתנת למוערך ההזדמנות להגיב (בע"פ ו/או בכתב) על ההערכה ולהיות שותף בניסוח יעדים אישיים להמשך התפתחותו המקצועית, לאור ההערכה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2016    

עדכוני rss