education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מפת הממדים להערכת מורים ומורות
 

 

מפת הממדים

 

 

מפת הממדים להערכת מורים ומורות נבנתה כחלק מבחינה מחודשת של תהליכי הערכת מורים במערכת החינוך, בעקבות השינויים בהסכם אופק חדש 2016. מפת הממדים נבנתה תוף שיתוף פעולה עם נציגי מנהל עו"ה, לשכת המדען הראשי, נציגי המנהלים השונים במשרד החינוך, התייעצויות עם גורמים שונים בשטח (מפקחים, מנהלים, מדריכים, מורים ומורות) וראמ"ה.

במסגרת פיתוח מפת הממדים החדשה נבחנו מחדש ארבעת ממדי העל ששימשו את הכלי הקודם להערכת מורים (הכלי להערכת מורים 2011 (לינק)) והוחלט להשאר עם אותם ארבעה ממדי על (בניסוח מעט שונה). תחת כל ממד-על פורטו שלושה ממדים שכל אחד מהם כולל מספר מרכיבים. מפת הממדים משקפת את מורכבות עבודתו של המורה ומאפשרת ליצור שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים ואנשי מטה) בכל הנוגע לביצועים המצופים ממורה.

 

דגשים בתהליך הערכת  מורים ומורות:

  מנהלי בתי הספר אחראים על תהליך ההערכה. התהליך נפתח בשיח עם המורה שמטרתו תכנון משותף של תהליך ההערכה השנתי, כולל בחירת הממדים להערכה, זירות ההערכה, שותפי ההערכה, לוח זמנים שנתי וצומתי המשוב. מומלץ לשתף את כל חדר המורים בתהליך החדש של ההערכה המעצבת.

   ניתן לבחור את ממדי הערכה בהם יוערך כל מורה, בהתאמה למאפייניו, לניסיון הקודם ולתפקידיו (לא נדרשת הערכה בכל הממדים בכלי).

   ההערכה תתבסס על מגוון זירות וייצוגים המלמדים על עבודת ההוראה על פניה השונות, ומומלץ כי תתבסס על מספר תצפיות בזירות שונות.

   כחלק מתפיסה של הערכה מעצבת, חשוב כי המורה יקיים במהלך השנה הערכה עצמית בממדים שנבחרו יחד עם מנהל בית הספר, תוך הסתכלות על צורכי התפתחותו המקצועית.

 

על מנת לקיים תהליך הערכה מעצבת מעמיק בממדים שנבחרו להערכה, יעמדו לשרות בתי הספר מגוון כלי עזר להעמקה בממדים השונים והנחיות לשיח מקצועי בין המנהל למורה. הכלי להערכת מורים 2011 כולל תיאורית התנהגותיים ברמות ביצוע שונות של חלק גדול מהמרכיבים הנכללים במפת הממדים החדשה. מומלץ לבחון תיאורים אלו יחד עם חומרי עזר נוספים לבניית תהליך הערכה מעצבת ורלוונטי למורה ולבית הספר.

 

סיכום תהליך ההערכה יתועד במערכת מתוקשבת, ויכלול מידע על הממדים שנבחרו להערכה, על הזירות והייצוגים ששימשו בהערכה וכן על המרכיבים בהם המורה מבצע ברמה טובה והמרכיבים בהם המורה נדרש להמשך למידה והתפתחות מקצועית (שניים או יותר).

 

קישור לערכת עזר לתצפית בשיעור

 

 

ביצוע תצפית בשיעור היא חלק ממעגל משוב המתקיים בין המנהל למורה. במהלך השנה. מעגל משוב משמעותו כי תהליך הכולל שיחה מקדימה לתצפית, תצפית בשיעור ושיחת משוב מסכמת. מומלץ לקיים מעגלי משוב אלו כל תצפית בכיתה או בזירת פעולה בית ספרית אחרת. מעגל משוב נוסף מתקיים טרם סיום ההערכה, בו מתקיימת שיחת משוב בין המעריך והמוערך לדיון על הפערים בין ההערכות. בשיחת משוב זו ניתנת למוערך ההזדמנות להגיב (בע"פ ו/או בכתב) על ההערכה ולהיות שותף בניסוח יעדים אישיים להמשך התפתחותו המקצועית, לאור ההערכה.

 

קישור לכלי להערכת מורים בעברית    

 

קישור לכלי להערכת מורים בערבית     

 

קישור לכלי להערכת מורים באנגלית

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/12/2017    

עדכוני rss