education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכלי להערכת מורים
 

הכלי להערכת מורים נבנה במהלך שנת תש"ע ע"י ראמ"ה, בשיתוף נציגי מטה משרד החינוך ומחוזותיו ואנשי אקדמיה, ולווה בקבוצות מיקוד רבות עם מפקחים, מנהלים ומורים. ההחלטה להתמקד בארבעה מדדי הצלחה להוראה במיטבה נשענה על לימוד כלי הערכה אחרים קיימים בעולם, המבנה המאפיין אותם, ובחינת הסטנדרטים ו/או המדדים המרכזיים המשמשים להערכת מורים בארץ ובעולם. מדדים אלו משקפים את מורכבות עבודתו של המורה ומאפשרים ליצור שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים ואנשי מטה) בכל הנוגע לביצועים המצופים ממורה. אחד ההישגים, כבר בשלב פיתוחו של הכלי להערכת מורים, הוא שזו הפעם הראשונה במערכת החינוך בישראל התקבלה הסכמה על מדדי ההצלחה הנדרשים ממורה "טוב".

 

הכלי כולל תיאורים התנהגותיים של המוערכים בכל אחד מהמרכיבים בארבעת מדדי-העל, ברמות ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית. הערכת המוערך נקבעת על פי רמת הביצוע שלו/ה בכל אחד מהמרכיבים המפורטים בכלי, תחת כל אחד ממדדי-על אלו.  במקביל, מבצע כל מוערך הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה. ביצוע ההערכה ע"י המעריך והמוערך מתבצעת במערכת מתוקשבת ייעודית שפותחה לשם כך. ככזה, משמש הכלי להערכת מורים כמנוף להתפתחות המקצועית של כלל עובדי ההוראה, ומאפשר לזהות צרכים ברמת הפרט, בית הספר והמערכת כולה.

 

כדי לקבוע את הדירוג של המוערך על פני המחוון נדרשות עדויות מבוססות. במרכזן של העדויות התומכות בהערכת עבודת המורים עומדות התצפיות, אליהן מתווספות ראיות נוספות המעידות על היבטים שונים בעבודת המורה. בשלב זה, פותחה ערכת עזר לתצפית בשיעור וכן רשימה של ראיות תומכות לכל מדד בהערכת המורה. בעתיד יפותחו כלים דומים לאוכלוסיות האחרות.

 

קישור לערכת עזר לתצפית בשיעור

 

ביצוע תצפית בשיעור היא חלק ממעגל משוב המתקיים בין המנהל למורה. מעגל משוב זה כולל שיחה מקדימה לתצפית, תצפית בשיעור ושיחת משוב מסכמת. מעגלי משוב אלו מתקיימים לאחר כל תצפית. מעגל משוב נוסף מתקיים טרם סיום ההערכה, בו מתקיימת שיחת משוב בין המעריך והמוערך לדיון על הפערים בין ההערכות. בשיחת משוב זו ניתנת למוערך ההזדמנות להגיב (בע"פ ו/או בכתב) על ההערכה ולהיות שותף בניסוח יעדים אישיים להמשך התפתחותו המקצועית, לאור ההערכה.

 

החל משנת הלימודים תשע"ב החל שימוש בכלי להערכת מורי החינוך הגופני שהינו למעשה כלי זהה לכלי להערכת כלל המורים תוך התאמת מספר מרכיבים לייחודיות הנדרשת בעבודת מורי החינוך הגופני.

 

עם חתימת הסכם עוז לתמורה, החל מהלך של התאמת הכלי להערכת מורי החטיבה העליונה וגיבוש מודל ההערכה בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים במשרד ומחוצה לו.

 

קישור לכלי להערכת מורים בעברית    

 

קישור לכלי להערכת מורים בערבית     

 

קישור לכלי להערכת מורים באנגלית

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2016    

עדכוני rss