education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת עובדי הוראה ממקצועות הבריאות
 

מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים ומטפלים באמנויות - מוזיקה, תנועה, אמנות, בביבליותרפיה, דרמה, פסיכודרמה

הערכת עו"ה ממקצועות הבריאות הינה חלק ממדיניות כוללת, שמטרתה להנהיג תהליך הערכה מתמשך וקבוע, לצורך קבלת קביעות, לצורך קידום בדרגות וכהערכה מעצבת. כלי ההערכה פותח על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) בשיתוף נציגי האגף לחינוך מיוחד. בשנת תשע"ג החל שימוש ראשוני בכלי הערכה זה.


כלי ההערכה  נבנה כך שישקף את המורכבות בעבודתו של עובד ההוראה במקצועות הבריאות, יכיל את מכלול היבטי התפקיד ויאפשר שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך בהתייחס לביצועיו. הכלי כולל 19 מרכיבים המאוגדים למדדי משנה המתקבצים לארבעה מדדי-על:  (1) תפיסת התפקיד ואתיקה מקצועית; (2) תחום הדעת; (3) תהליכים טיפוליים;  (4) שותפות בקהילה מקצועית.


הכלי נבנה כמחוון ובו תיאורים התנהגותיים של כל אחד מהמרכיבים בכלי ברמות ביצוע שונות. בכל רמת ביצוע יש תיאור  מפורט המתאר את ההתנהגויות המצופות באותה רמה (למעט רמת אומן). במרכיב של 'אתיקה מקצועית' מתאפשרת בחירה בין שתי רמות ביצוע בלבד .


תהליך ההערכה הינו תהליך שנתי, דיאלוגי, מסתמך על מידע בר הגנה (ראיות ותצפיות) וכולל גם הערכה עצמית של עו"ה ההוראה. הערכת עו"ה ממקצועות הבריאות מתבצעת על ידי  מנהל המתי"א  או מנהל בית הספר, בשיתוף מומחה תחום.


  הכלי להערכת עו"ה ממקצועות הבריאות 

 

מידע נוסף על נוהל ההערכה ושאלות בנוגע להדרכה ניתן למצוא באתרים הבאים:

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2016    

עדכוני rss