education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכלי להערכת מתמחים
 

הכלי להערכת מתמחים נבנה במהלך שנת תשע"ב בועדה משותפת של ראמ"ה ואגף התמחות וכניסה להוראה במנהל הכשרה ופיתוח מקצועי במשרד החינוך. הכלי כולל את ארבעת מדדי ההצלחה להוראה במיטבה הקיימים בכלי להערכת מורים בישראל. מדדים אלו משקפים את מורכבות עבודתו של המורה ומאפשרים ליצור שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים ואנשי מטה) בכל הנוגע לביצועים המצופים ממורה. 


הערכת מתמחים נועדה לשפר ולקדם את מיומנויות ההוראה של המתמחה. השימוש המרכזי של ההערכה הוא קבלת החלטה האם המתמחה יכול לקבל רישיון לעיסוק בהוראה או לא. הכלי כולל תיאורים התנהגותיים של המוערכים בכל אחד מהמרכיבים בארבעת מדדי-העל, בשתי רמות ביצוע – מתחת לרמת בסיס ורמת ביצוע ראויה למתמחה.


במקביל, מבצע כל מוערך הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה. ביצוע ההערכה ע"י המעריך והמוערך מתבצעת במערכת מתוקשבת ייעודית שפותחה לשם כך.


הערכת המתמחים באמצע שנת ההתמחות תשמש כ"משוב אמצע שנה". הערכה זו תתבצע בשיחת משוב פדגוגית. מטרת משוב אמצע שנה היא לתת למתמחה משוב מפורט ומנומק על עבודתו כדי לסייע בפיתוחו המקצועי.


משוב אמצע השנה הוא האירוע הפורמלי הראשון בתהליכי הערכת המתמחים. משוב זה יבוסס על מעגל גדול ורחב של פעילויות שהתרחשו במהלך הזמן מאז כניסת המתמחה לבית הספר (כמו צפייה במתמחה ושיחות חונכות שוטפות) והוא משמש כבסיס לדיון פדגוגי אודות עבודת המתמחה.


משוב אמצע שנה יתקיים במהלך שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר, החונך (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). במסגרת השיחה יציג המתמחה בפני המעריכים את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד בבית הספר. בנוסף ישתף המתמחה את הנוכחים בהערכתו את תהליכי הקליטה שלו בבית הספר. שיחת המשוב תכלול התבוננות רפלקטיבית של המתמחה בעבודתו, הצגת החולשות והחוזקות בעבודת המתמחה (על ידי המתמחים ועל ידי המעריכים). השיחה תתבסס גם על התצפיות שנערכו בכיתת המתמחה עד תאריך ההערכה.


 הכלי להערכת מתמחים - עברית

 הכלי להערכת מתמחים – ערבית

 

מידע נוסף על נוהל ההערכה ושאלות בנוגע להדרכה ניתן למצוא באתרים הבאים:


אגף התמחות וכניסה להוראה

יחידת הערכת עו"ה והניהול בלשכת המשנה למנכ"לית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2016    

עדכוני rss