education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכלי להערכת גננות
 

הערכת הגננות הינה חלק ממדיניות כוללת, שמטרתה להנהיג תהליך הערכה מתמשך וקבוע, לצורך קבלת קביעות, לצורך קידום בדרגות וכהערכה מעצבת. כלי ההערכה פותח על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) בשיתוף נציגי האגף הקדם יסודי במשרד החינוך. בשנת תשע"ג הופעל הכלי לראשונה במסגרת פיילוט בהיקף מצומצם.


כלי ההערכה  נבנה כך שישקף את המורכבות בעבודתה של הגננת ויאפשר שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך בהתייחס לביצועיה. הכלי כולל 15 מרכיבים המאוגדים בחמישה מדדי-על:  (1) תכנון עבודת הגננת; (2) דרכי פעולה; (3) אקלים גן;  (4) שיתוף הורים; (5) ניהול צוות והתפתחות מקצועית.


הכלי נבנה כמחוון ובו תיאורים התנהגותיים של כל אחד מהמרכיבים בכלי ברמות ביצוע שונות. בכל רמת ביצוע יש תיאור  מפורט המתאר את ההתנהגויות המצופות באותה רמה (למעט רמת אומן).


תהליך ההערכה הינו תהליך שנתי, דיאלוגי, מסתמך על מידע בר הגנה (ראיות ותצפיות) וכולל גם הערכה עצמית של הגננת את ביצועיה במרכיבים השונים בכלי ההערכה. הערכת הגננת מתבצעת על ידי  המפקחת.

 

  הכלי להערכת גננות

 

מידע נוסף על נוהל ההערכה ושאלות בנוגע להדרכה ניתן למצוא באתרים הבאים:

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2016    

עדכוני rss