education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנס השנתי של ראמ"ה 2016
 

 

המשוב הארצי בגיאוגרפיה: הישגים, ערכים ותהליכים פדגוגיים

ד"ר הלנה קימרון וד"ר יוסי מחלוף, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

סרטון

 

בין עליה לקליטה - תפיסות אקלים וסביבה פדגוגית בקרב עולים ובני עולים

ד"ר אושרית כהן-קדושאי, ראמ"ה

 

 

 

מצגת

 

 

סרטון

 

תלמידים בבתי ספר מקצועיים במבט השוואתי: מאפיינים, עמדות והישגים לימודיים

גב' נורית ליפשטט, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

 

סרטון

 

חיזוק המצוינות במתמטיקה - תמונת מצב ארצית ועמדות כלפי התכנית "מתמטיקה

תחילה" בשנה"ל תשע"ה

ד"ר טל רז, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

סרטון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss