education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכנס השנתי של ראמ"ה 2018
 
 

 

מידע סטטיסטי כבסיס למדיניות ציבורית וארגונית? אתגרים בפיתוח אוריינות סטטיסטית והשלכות למערכות חינוך והכשרה

פרופ' עדו גל, אוניברסיטת חיפה

 

 

מצגת

 

סרטון

 

מה קשור? על מאפייני מורים, תהליכי הוראה, עמדות תלמידים והישגים לימודיים במחקר טימס

ד"ר יוסי מחלוף, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

סרטון

 

רפורמת הלמידה המשמעותית: תובנות ממחקר מלווה בשנים תשע"ד-תשע"ז

ד"ר דוד רטנר, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

סרטון

 

עמדות הורים כלפי מערכת החינוך בבתי ספר לחינוך מיוחד

ד"ר טל רז, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

סרטון

 

בחינת הבגרות הממוחשבת בעברית - תיאור המעבר לבחינה מבוססת מחשב

מר בועז רוזנבאום, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

סרטון

 

שביעות רצון מנהלים, מורים והורים מבית הספר: שותפות הורים, אווירה בית-ספרית וגורמים תלויי תפקיד

ד"ר דנה אביטל, ראמ"ה

 

 

מצגת

 

סרטון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss