education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תובנות מנתוני מחקרים ארציים ובין-לאומיים - ראמ"ה
  כ"ה באדר תשע"ז, 23.3.2017
 

 אנגלית כשפה זרה: שניה, שלישית, רביעית - גב' נורית ליפשטט

 

 לימודי שפת-אם עברית וערבית - ד"ר חגית גליקמן, ד"ר עינת נוטע-קורן וגב' אימאן עואדיה

 

  לימודי המדעים בישראל: הישגי תלמידים ועמדותיהם בראי מחקרים בין-לאומיים ומיצ"ב - ד"ר יוסי מחלוף וד"ר הדס גלברט

 

  לימודי המתמטיקה בישראל: תמונת מצב - ד"ר רון ברצלבסקי

 

  "העצים והיער": גיוון בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה ותפיסת הלמידה כמשמעותית - ד"ר דוד רטנר 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss