education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מיצ"ב - כללי
 

מיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית"

 

לקראת מיצ"ב פנימי תשע"ד

 

ועדה מקצועית בראשות ראמ"ה תבחן בשנה"ל תשע"ד את נושא מתכונת ההערכה הארצית בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. לאחר שיוגשו מסקנות הוועדה, תתקבלנה החלטות לגבי המדיניות ויישומה החל משנה"ל תשע"ה.

 

המיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" - הוא מערכת מדדים בית-ספריים, המשמשת עבור מנהל בית-הספר וצוותו כלי עבודה מרכזי לתכנון משאבים ולניצולם.

 

נקודת המוצא המנחה את פיתוח המיצ"ב היא התפיסה כי בית-הספר הוא מכלול המורכב מחלקים רבים שיש ביניהם יחסי גומלין. מדובר בארגון הכולל סביבה לימודית, תכניות לימודים, הישגים, תכניות לפיתוח מקצועי של הסגל, מערכות יחסים רבות (תלמידים-תלמידים, מורים-מורים, מורים-תלמידים, מורים-הורים) ועוד. לפיכך, כדי לקבל תמונה המתארת את סביבת בית הספר, יש לבחון היבטים רבים שיקיפו וישקפו את מורכבותה.  

 

המיצ"ב מתקיים בארבעת תחומי הדעת הנוכחיים - שפת אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה - ומלווה בשאלוני אקלים בית-ספרי, סביבה פדגוגית ועוד (להלן "אקלים וסביבה פדגוגית"). מידע נוסף אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית


מחזוריות המיצ"ב החיצוני והמיצ"ב הפנימי לפי אשכולות ושנות לימוד

 

מדיניות פרסום תוצאות המיצ"ב

 

דרגות הכתה הנבחנות בכל ארבעת תחומי הדעת הן ה' ו-ח'. בשפת-אם (עברית וערבית) מתקיימת בחינה גם בכתה ב'. 

 

מיצ"ב חיצוני - בכל אחד מתחומי הדעת מתקיים מבחן חיצוני אחד בתקופה של ארבע שנים. המבחנים החיצוניים מועברים בשני מקבצים: כל שנה שנייה מתקיימת בחינה בזוג אחר של מקצועות לסירוגין. שאלוני האקלים הבית-ספרי מלווים כל העברה של מיצ"ב חיצוני. מידע נוסף אודות המיצ"ב החיצוני 

 

מיצ"ב פנימי - בכל אחד מתחומי הדעת, בשלוש השנים בהן לא מתקיימת בחינת מיצ"ב חיצונית, מקיים בית-הספר מבחן מיצ"ב פנימי. מידע נוסף אודות המיצ"ב הפנימי

 

בחינות המיצ"ב מקיפות חומר שנלמד עד לאותה נקודת זמן (חומר הלימודים עשוי להיות מאותה שנת לימודים ומשנים קודמות). מפרטי המבחנים מפורסמים באתר ראמ"ה.     

 

אתר זה מציג חומר אודות המיצ"ב, מבחני הישגים משנים קודמות, מפרטים  ומחווני הבדיקה (המופיע ב"מבחני מדף"). המבחנים המוצגים הם לשימושכם; תוכלו לעשות בהם שימוש פדגוגי כראות עיניכם. בנוסף, להלן קישור לדוחות מערכתיים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/03/2014    

עדכוני rss