education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מיצ"ב - כללי
 

מיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית" - רקע כללי

 

המיצ"ב - מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית –  הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. לפיכך מודל המיצ"ב בנוי כך שהוא כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

מתכונת המיצ"ב משלבת הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי).

ההערכה החיצונית חשובה משיקולים של אחריותיות, שקיפות ומעקב אחר שינויים של מערכת החינוך על רמותיה השונות. לעומתה, ההערכה הפנימית חשובה לצורך למידה פנימית של בתי הספר אודות התהליכים המתרחשים בהקשר הייחודי של בית הספר וגזירת מסקנות להתערבויות פדגוגיות.

 חשוב לזכור כי ההערכה באמצעות המיצ"ב היא רק אחת מתוך אוסף של כלי הערכה מסוגים שונים ומגוונים, שבהם בתי הספר עושים שימוש לאורך שנת הלימודים. תרבות הערכה בית-ספרית מיטבית, המקדמת תהליכים פנימיים איכותיים על בסיס איסוף ראיות מכלים ומדדים שונים ומגוונים, תורמת  לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה. 

כלי המיצ"ב

מודל המיצ"ב עוסק בהיבטים הקוגניטיביים של הלמידה, דהיינו הישגים לימודיים, ובהיבטים של ההקשרים הפדגוגי, החברתי והרגשי של ההוראה והלמידה בבית הספר.

כלי המדידה הם מבחני הישגים וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית.

מבחני ההישגים בודקים שליטה בתכנים הרלוונטיים ובמיומנויות שונות בהתאם לתכניות הלימודים ולמדיניות משרד החינוך בכל תחום דעת. המיומנויות הן מגוונות וכוללות, בין היתר, שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה כמו הבנה של תהליכים, השוואה בין פתרונות או בין חלקי מידע, מעבר בין ייצוגים שונים ושילוב מידע שמוצג בדרכים שונות, יישום ידע נלמד בהקשרים חדשים, העלאת טיעונים תומכים וסותרים, הסקת מסקנות ועוד. מיומנויות אלו הן חלק ממיומנויות הלומד במאה ה- 21 המקדמות למידה מעמיקה ומשמעותית.

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית שמועברים לתלמידים, למורים ולמנהלים, עוסקים בטווח רחב של נושאים  מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית וללמידה משמעותית. השאלונים כוללים נושאים כגון יחסים בין באי בית הספר (מורים, תלמידים והורים), מסוגלות עצמית ומוטיבציה ללמידה של התלמיד, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, תחושת מוגנות וביטחון,  למידה פעילה ורלוונטית, פרקטיקות הוראה ועוד.

לפירוט בנושא המיצ"ב החיצוני

לפירוט בנושא המיצ"ב הפנימי

לפירוט על מחזוריות המיצ"ב החיצוני והפנימי ושיוך בתי-הספר לקבוצות

לפירוט על מועדי המיצ"ב לשנה"ל תשע"ז

לפירוט בנושא סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

מדיניות פרסום תוצאות המיצ"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/10/2016    

עדכוני rss