education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מיצ"ב - כללי
 

מיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית" - רקע כללי

 

המיצ"ב - מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית –  הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהל ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. מידע זה (לצד מידע ממקורות נוספים) מסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות ליבה, ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

נקודת המוצא המנחה את פיתוח מערכת המדדים של המיצ"ב היא התפיסה כי בית הספר הוא מארג מורכב של סביבות למידה, תכנים ומיומנויות, תפיסות פדגוגיות שונות ועמדות, ערכים חינוכיים, מערכות יחסים בין גורמים שונים ועוד.

בשנת הלימודים תשע"ה עודכנה מתכונת המיצ"ב. המתכונת המעודכנת משלבת הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי). המיצ"ב הפנימי הוא במתכונת רשות, כלומר העברת המבחנים תהיה נתונה לשיקול הדעת והבחירה הבלעדית של מנהלי בתי הספר (למעט המבחן בשפת-אם לכיתות ב' שיועבר בכל שנה לכל תלמידי כיתות ב').

ההערכה החיצונית חשובה משיקולים של תקפות המדידה והממצאים, אחריותיות ושקיפות של מערכת החינוך על רמותיה השונות. לעומתה, ההערכה הפנימית חשובה לצורך למידה של התהליכים המתרחשים בהקשר הייחודי של בית הספר, גזירת מסקנות להתערבות פדגוגית ומעקב אחר שינויים. ההערכה באמצעות המיצ"ב (החיצוני והפנימי) היא רק אחת מתוך אוסף של כלי הערכה מסוגים שונים ומגוונים, שבהם יעשה שימוש בבתי הספר. תרבות הערכה בית-ספרית מיטבית, המקדמת תהליכים פנימיים איכותיים על בסיס איסוף ראיות מכלים ומדדים שונים ומגוונים, תתרום לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה. 

לפירוט אודות המיצ"ב החיצוני

לפירוט אודות המיצ"ב הפנימי

לפירוט אודות מחזוריות המיצ"ב החיצוני והפנימי ושיוך בתי-הספר לקבוצות

לפירוט אודות מועדי המיצ"ב לשנה"ל תשע"ו

כלי המיצ"ב

מודל המיצ"ב מתייחס להיבטים הקוגניטיביים, שהם תוצרי הלמידה, באמצעות מבחני הישגים ולהיבטים אפקטיביים וחברתיים באמצעות סקרי אקלים וסביבה פדגוגית.

מבחני ההישגים בודקים שליטה בתכנים הרלוונטיים ובמיומנויות שונות בהתאם לתכניות הלימודים ולמדיניות משרד החינוך בכל תחום דעת. המיומנויות הן מגוונות וכוללות, בין היתר, שימוש באסטרטגיות חשיבה גבוהות כמו הבנה של תהליכים, השוואה בין פתרונות או בין חלקי מידע, מעבר בין ייצוגים שונים ושילוב מידע שמוצג בדרכים שונות, יישום ידע נלמד בהקשרים חדשים, העלאת טיעונים תומכים וסותרים, הסקת מסקנות ועוד. מיומנויות אלו הן חלק ממיומנויות הלומד במאה ה- 21 המקדמות למידה מעמיקה ומשמעותית.

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית שיועברו לתלמידים, למורים ולמנהלים, עוסקים בטווח רחב של נושאים  מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית המיטבית וללמידה משמעותית. השאלונים כוללים נושאים כגון יחסים בין באי בית הספר (מורים, תלמידים והורים), מסוגלות עצמית ומוטיבציה ללמידה של התלמיד, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, תחושת מוגנות וביטחון,  למידה פעילה ורלוונטית, פרקטיקות הוראה ועוד.

לפירוט אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

מדיניות פרסום תוצאות המיצ"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/11/2015    

עדכוני rss