education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 נתוני אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ג בכלל בתי הספר - לפי מגזר שפה בבתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית
 
 

 דוח מלא    דוח מלא

 

 פתח דבר

 ממצאים עיקריים

 תוכן עניינים

 

 אקלים בית-ספרי

 

 פרק 1: שביעות רצון

 פרק 2: יחסים בינאישיים בין באי בית הספר

 פרק 3: יחסים בין בית הספר לבין ההורים

 פרק 4: תחושת מוגנות וביטחון

 פרק 5: משמעת והתנהגות

 פרק 6: תשתיות וסביבה פיזית בבית הספר

 

סביבה פדגוגית

 

 פרק 7: היבטים רגשיים - מוטיבציוניים בלמידה

 פרק 8: ההוראה בכיתות

 פרק 9: חינוך חברתי-ערכי בבתי הספר

 פרק 10: למידה מעבר לשעות הלימודים

 פרק 11: תרבות בית ספרית תומכת למידה

 

 נספחים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2017    

עדכוני rss