education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
נתוני אקלים וסביבה פדגוגית - תשע"ה
 

 דוח אקלים וסביבה פדגוגית - תשע"ה

 

 דוח אקלים וסביבה פדגוגית - תשע"ה

 

 פתח דבר

 ממצאים עיקריים

 תוכן עניינים

 

אקלים בית-ספרי

 פרק 1: שביעות רצון

 פרק 2: יחסים בינאישיים בין באי בית הספר

 פרק 3: יחסים בין בית הספר לבין ההורים

 פרק 4: תחושת מוגנות וביטחון

 פרק 5: משמעת והתנהגות

 פרק 6: תשתיות וסביבה פיזית בבית הספר

 פרק 7: קידום אורח חיים בריא

 

סביבה פדגוגית

 פרק 8: היבטים רגשיים - מוטיבציוניים בלמידה

 פרק 9: דרכי הוראה-למידה-הערכה

 פרק 10: תרבות בית ספרית תומכת למידה

 פרק 11: למידה מעבר לשעות הלימודים

 פרק 12: חשיבות תעודת הבגרות

 פרק 13: חינוך חברתי-ערכי בבתי הספר

 פרק 14: רפורמות במערכת החינוך: "אופק חדש" ו-"עוז לתמורה"

 

נספחים

נספח 2 - נתוני תלמידים - אקלים וסביבה פדגוגית - תשע"ה

נספח 3 - נתוני מורים - אקלים וסביבה פדגוגית - תשע"ה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2017    

עדכוני rss