education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב 
 

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית נועדו לספק תמונת מצב מפורטת באשר להיבטים שונים של האקלים החברתי ושל התהליכים הפדגוגיים בבתי הספר.

הסקרים עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר, כפי שהם נתפסים על ידי התלמידים והמורים ומשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה חינוכית איכותית. מטרתם של הסקרים היא לספק למנהלי בית הספר, למטה משרד החינוך ולציבור הרחב תמונת מצב מקיפה ורבת-פנים, שאפשר יהיה לאתר באמצעותה את נקודות החוזק ואת נקודות החולשה היחסיות של בית הספר ושל המערכת כולה בכל אחד מהנושאים שעל הפרק לאורך זמן.

הסקרים מועברים לתלמידים, למורים ולמנהלים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). הסקרים מועברים כחלק מהמיצ"ב, לצד מבחני ההישגים.

איסוף הנתונים במסגרת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

הסקרים לתלמידים

  • הסקרים מתבצעים באמצעות שאלונים אנונימיים המועברים לתלמידי כיתות ה'-ט' ו-י'-י"א. התלמידים מתבקשים להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים למורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר וכד'), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הפדגוגית (כגון, מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, שימוש בתקשוב לצורכי למידה, הסתייעות בשיעורים פרטיים, חינוך חברתי-ערכי בבית הספר וכד').

  • במהלך העברת הסקר יש הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים. המורה הנוכח בכיתה אינו מורשה לעבור בין התלמידים בעת ההשבה על שאלוני הסקר, והוא מתבקש לכבד את פרטיות המידע הנמסר על ידי התלמידים.

  • באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו לשמור על סדר ומשמעת.

הסקרים למורים ולמנהלים

  • הסקרים מתבצעים באמצעות ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלים. הראיונות נערכים עם מחנכי כיתות א'-ט' וי'-י"א ועם מורים מקצועיים בשכבות גיל אלה המלמדים את מקצועות המיצ"ב (שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה). 

  • הסקרים עוסקים בנושאים כמו, אקלים בית הספר, סביבת העבודה בבית הספר, פיתוח מקצועי של מורים ועוד.

  • מועד הריאיון מתואם מראש עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר

  • הנתונים הנאספים מהמורים ומהמנהלים הנם חסויים ואינם מועברים לאף גורם בבית הספר או מחוצה לו.

  • השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית, ולפיכך היא חובה.  

  לתיאור כללי של שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב

 

מועדי ההעברה של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב תשע"ח

 

מועד הסקרים

סוג הסקר

הכיתות

בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים

תלמידים

 

טבת - ניסן תשע"ח

ינואר-מרץ 2018

(קבוצה 1)

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

מורים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

חטיבות עליונות

תלמידים

 

טבת - ניסן תשע"ח

ינואר-מרץ 2018

(קבוצה 1)

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

י' עד י"א

מורים

ריאיון טלפוני

מורים בחטיבות העליונות

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

מנהלי החטיבות העליונות

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2017    

עדכוני rss