education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מיצ"ב תשע"ח - מועדי המבחנים
 

מבחני המיצ"ב החיצוני

המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים תשע"ח

תחום דעת

מועד מבחן המיצ"ב

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

שעת התחלת המבחן

אנגלית

יום רביעי, 7 במרץ 2018 כ' באדר תשע"ח

ה', ח'

1

10:00

שפת אם עברית

יום שלישי, 24 באפריל 2018 ט' באייר תשע"ח

ה', ח'

1

10:00

שפת אם ערבית

יום שני, 30 באפריל 2018 ט"ו באייר תשע"ח

ה', ח'

1

10:00

מתמטיקה

יום שלישי, 8 במאי 2018 כ"ג באייר תשע"ח

ה', ח'

1

10:00

מדע וטכנולוגיה

יום רביעי, 16 במאי 2018 ב' בסיון תשע"ח

ח'

1

10:00

 

מבחני המיצ"ב הפנימי 

המועדים המומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים תשע"ח

תחום דעת

מועד מומלץ להעברת מבחן מיצ"ב פנימי

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

אנגלית

יום שני, 19 במרץ 2018

ג' בניסן תשע"ח

ה', ח'

2,3

שפת אם עברית וערבית*

יום חמישי, 10 במאי 2018

כ"ה באייר תשע"ח

ה', ח'

2,3

מתמטיקה

יום רביעי, 23 במאי 2018

ט' בסיון תשע"ח

ה', ח'

2,3

מדע וטכנולוגיה

יום רביעי, 30 במאי 2018

ט"ז בסיון תשע"ח

ח'

2,3

 * החל משנת הלימודים התשע"ז נשלח לבתי הספר מבדק בשפת-אם לכיתות ב' בעברית ובערבית במקום המיצ"ב הפנימי.

 

מכיוון שמבחני המיצ"ב הפנימיים שיישלחו לבתי הספר זהים למבחנים החיצוניים שבהם ייבחנו תלמידי קבוצה 1, מומלץ לקיים את המבחנים הפנימיים בתאריכים המצוינים בטבלה. בית הספר יוכל לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתו, אך יש לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. אירועים כאלה התרחשו בשנים עברו ופגעו בחלק מבתי הספר שבחרו להעביר את המבחנים במועדים מאוחרים מאלו שהומלצו על ידי ראמ"ה.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2017    

עדכוני rss