education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מיצ"ב תשע"ז - מועדי המבחנים
 

מבחני המיצ"ב החיצוני

המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים תשע"ז

תחום דעת

מועד מבחן המיצ"ב

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

שעת התחלת המבחן

אנגלית

יום רביעי, 15 במרץ 2017, י"ז באדר תשע"ז

ה', ח'

3

10:00

שפת אם עברית

יום רביעי, 26 באפריל 2017 ל' בניסן תשע"ז

ה', ח'

3

10:00

שפת אם ערבית

יום חמישי, 4 במאי 2017, ח' באייר תשע"ז

ה', ח'

3

10:00

מתמטיקה

יום שלישי, 9 במאי 2017, י"ג באייר תשע"ז

ה', ח'

3

10:00

מדע וטכנולוגיה

יום חמישי, 18 במאי 2017, כ"ב באייר תשע"ז

ח'

3

10:00

 

מבחני המיצ"ב הפנימי 

המועדים המומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים תשע"ז   

תחום דעת

מועד מומלץ להעברת מבחן מיצ"ב פנימי

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

אנגלית

יום רביעי, 29 במרץ 2017

ב' בניסן תשע"ז

ה', ח'

1,2

שפת אם עברית וערבית*

יום שלישי, 16 במאי 2017

כ' באייר תשע"ז

ה', ח'

1,2

מתמטיקה

יום שלישי, 23 במאי 2017

כ"ז אייר תשע"ז

ה', ח'

1,2

מדע וטכנולוגיה

יום שני, 5 ביוני 2017

י"א בסיון תשע"ז

ח'

1,2

 

 * החל משנת הלימודים התשע"ז, יישלח לבתי הספר במהלך חודש נובמבר 2016  מבדק חדש בשפת-אם לכיתות ב' בעברית ובערבית במקום המיצ"ב הפנימי.

 

מכיוון שמבחני המיצ"ב הפנימיים שיישלחו לבתי הספר זהים למבחנים החיצוניים שבהם ייבחנו תלמידי קבוצה 3, מומלץ לקיים את המבחנים הפנימיים בתאריכים המצוינים בטבלה. בית הספר יוכל לבחון במועד מאוחר יותר, לפי שיקול דעתו, אך יש לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. אירועים כאלה התרחשו בשנים עברו ופגעו בחלק מבתי הספר שבחרו להעביר את המבחנים במועדים מאוחרים מאלו שהומלצו על ידי ראמ"ה.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2017    

עדכוני rss