education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוח מיצ"ב בית ספרי - נושאים להעמקה
 

מטרת דוח המיצ"ב הבית-ספרי היא לשמש כלי עבודה בעבור הנהלת בית-הספר וצוות המורים, ולפיכך מומלץ לחזור ולקרוא בו תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות בבית-הספר ובהתייחסות לנתונים מדוחות קודמים.

 

דוח המיצ"ב הבית-ספרי מציג תמונת מצב מקיפה ורב-גונית של בית-הספר. עם זאת, לאור ריבוי הנתונים המוצגים בו, מלאכת הפרשנות והפקת התועלת מנתוני המיצ"ב אינה פשוטה כלל ועיקר. זאת ועוד, הבנה מלאה של תמונת המצב הבית-ספרית מצריכה שילוב של נתוני המיצ"ב עם מידע ממקורות נוספים באשר להקשר שבו פועל בית-הספר ומאפייני הרקע הייחודיים לו.

 

בקובץ שלהלן תוכלו למצוא שאלות להעמקה שנועדו לסייע בקריאה ובפרשנות הדוח. שאלות אלו מציעות מספר כיוונים אפשריים של התעמקות בנתונים ובחינתם לאור מקורות מידע נוספים, ואנו מקווים כי הן תוכלנה לתרום לשיח הבית-ספרי בנושא.

 

  שאלות להעמקה בדו"ח המיצ"ב הבית ספרי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/12/2018    

עדכוני rss