education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
נתוני מיצ"ב בית-ספריים
 

נתוני המיצ"ב הבית-ספריים מתפרסמים לציבור הרחב באתר האינטרנט "מיצ"ב ברשת" ובאתר "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך", מספר חודשים לאחר מסירתם לבתי הספר. 

נתוני המיצ"ב הבית-ספריים באתרים אלו נכון להיום מעודכנים לשנה"ל תשע"ז. 

 

דוח מיצ"ב בית-ספרי

דוחות מיצ"ב בית ספריים לדוגמה לשנה"ל תשע"ח:

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - יסודי שמונה שנתי דוברי ערבית

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - חטיבת ביניים דוברי עברית

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - חטיבה עליונה דוברי עברית

ייעודו המרכזי של דוח המיצ"ב הבית ספרי הוא לספק להנהלת בית הספר כלי ניהולי ומשוב מפורט על תוצאות המיצ"ב, באופן יחסי לקבוצות השוואה רלוונטיות ולשנים קודמות ולסייע בכך בתהליכי הניהול הבית-ספריים. הדוח מכיל מידע סטטיסטי וחינוכי מקיף ברמה בית-ספרית. הנתונים מוצגים לצד נתוני קבוצות השוואה ארציות: כלל בתי הספר ; בתי ספר דוברי עברית או ערבית ; בתי ספר דוברי אותה שפה שתלמידיהם משתייכים לרקע חברתי-כלכלי דומה.

חשוב לזכור כי המיצ"ב אינו חזות כל העשייה החינוכית הבית ספרית, שכן הוא מתייחס לחלק מהמקצועות ולחלק משכבות הגיל, וישנם היבטים רבים של פעילות ועשייה בין כתלי בית הספר שאינם באים לידי ביטוי בתוצאות המיצ"ב.

חלק א' - מבחני ההישגים

חלק זה מציג תחילה את נתוני ההשתתפות במבחנים תוך התייחסות לכלל הנבחנים ובכלל זה לשיעורם היחסי של תלמידים עם צרכים מיוחדים (כולל עולים חדשים).

בפרק שלאחר מכן מוצג "מבט-על" אינטגרטיבי ובו סיכום של נתוני ההישגים בבית הספר בכל מבחני המיצ"ב בתשע"ח ולאורך השנים בסולם רב-שנתי לפי הפירוט הבא:

  • ההישגים בתשע"ח – ממוצעי בית הספר בתחומי הדעת השונים ושיעורי התלמידים ברמת ההישגים הגבוהה והנמוכה

  • נתוני ההישגים בבית הספר לאורך שנים

  • ההישגים בתשע"ח בקרב קבוצות תלמידים בבית הספר לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי צרכים מיוחדים (כולל עולים חדשים).

הפרקים בהמשך הדוח מתמקדים בהישגי התלמידים בשנת תשע"ח בכל תחום דעת בנפרד וכוללים את המרכיבים הבאים:

  • ממוצעים וסטיות תקן של הציון הכולל במבחן ושל ממדי ההערכה הנוספים (בסולם 100-0).

  • מיקום יחסי (עשירון) של ממוצע הציון הכולל בהתפלגות ממוצעי הציונים של בתי הספר.

  • התפלגות הנבחנים בכל אחת מארבע רמות ההישגים היחסיות (רבעונים ארציים).

  • עמדות התלמידים כלפי מקצוע זה.

חלק ב' - אקלים וסביבה פדגוגית

חלק זה מציג תחילה את נתוני ההשתתפות בסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית של התלמידים ושל המורים בבית הספר.

בפרק שלאחר מכן מוצג "מבט-על" אינטגרטיבי ובו סיכום נתוני תשע"ח ומבט רב-שנתי כמפורט להלן:

  • סיכום תמציתי של נתוני המדדים המסכמים בתשע"ח ושל כמה היגדים נבחרים נוספים בנושאים שלא חושב בהם מדד מסכם.

  • סיכום נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית לאורך השנים: בתת פרק זה מוצגים נתוני המדדים המסכמים בבית הספר לאורך שנים.

בהמשך הדוח מובאים פרקים העוסקים בהרחבה בנתוני האקלים הבית ספרי (לפי דיווחי תלמידים ומורים בהתאמה) ולאחר מכן הפרקים העוסקים בנתוני הסביבה הפדגוגית (לפי דיווחי תלמידים ומורים בהתאמה).

קישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב הבית-ספרי

לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב הבית-ספרי שנועדו לסייע לצוות בית הספר בקריאה ובפרשנות:  לחץ כאן

תמצית נתוני המיצ"ב בבית הספר

לראשונה, נמסר לבתי הספר קובץ נוסף שכולל את תמצית נתוני המיצ"ב ובו ריכוז נתונים מרכזיים של מבחני ההישגים ושל סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית.

בבתי ספר על-יסודיים שש-שנתיים (ז'-י"ב) תמצית זו מרכזת את שני שלבי החינוך בבית הספר (נתוני חטיבת ביניים וחטיבה עליונה).

 תמצית לדוגמה של נתוני המיצ"ב בבית הספר - יסודי שמונה שנתי דוברי עברית

 תמצית לדוגמה של נתוני המיצ"ב בבית הספר - על יסודי שש שנתי (ז'-יב') -דוברי עברית

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/01/2019    

עדכוני rss