education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
המיצ"ב החיצוני
 

המיצ"ב החיצוני - שנה"ל תשע"ט 

 

1.א מבחני ההישגים

 

מבחני המיצ"ב החיצוני נערכים בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לחינוך הממלכתי (דוברי עברית ודוברי ערבית), לחינוך הממלכתי-דתי ובבתי הספר היסודיים בחינוך החרדי. 

בכיתות ה' – מתקיימים מבחנים בשלושה תחומי דעת: אנגלית, שפת-אם ומתמטיקה. בכיתות ח' – מתקיימים מבחנים בארבעה תחומי דעת: אנגלית, מדע וטכנולוגיה, שפת-אם ומתמטיקה.

מבחני ההישגים משקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה. הם בודקים שליטה בתכנים הרלוונטיים ובמיומנויות שונות בהתאם לתכניות הלימודים ולמדיניות משרד החינוך בכל תחום דעת. המיומנויות הן מגוונות וכוללות, בין היתר, שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה כמו הבנה של תהליכים, השוואה בין פתרונות או בין חלקי מידע, מעבר בין ייצוגים שונים ושילוב מידע שמוצג בדרכים שונות, יישום ידע נלמד בהקשרים חדשים, העלאת טיעונים תומכים וסותרים, הסקת מסקנות ועוד. מיומנויות אלו הן חלק ממיומנויות הלומד במאה ה- 21 המקדמות למידה מעמיקה ומשמעותית.

מועדי המבחנים

מפרטי המבחנים

התאמות לתלמידים במבחני המיצ"ב

1.ב סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

 

פירוט אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

 

 

2. קבוצות בתי הספר במיצ"ב

 

כל בית ספר משתתף במבחני המיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים. בשנת הלימודים תשע"ה חולקו בתי הספר לשלוש קבוצות (1, 2, 3) אשר החליפו את ארבעת "אשכולות המיצ"ב" שהונהגו בשנים עברו בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ואת שתי הקבוצות שהיו נהוגות בחינוך החרדי. כל קבוצה מהווה מדגם מייצג של כלל בתי הספר בארץ. בכל שנה משתתפת קבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות במיצ"ב החיצוני. בשנת הלימודים תשע"ט ישתתפו במיצ"ב החיצוני כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה 2.  

ההשתתפות במבחני המיצ"ב החיצוני היא חובה לכל בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד, ולכל התלמידים, פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה.

קישור לקבוצות בתי הספר במיצ"ב

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/12/2018    

עדכוני rss