education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 מבחני המיצ"ב הפנימי
 

המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' וח' - שנה"ל תשע"ח

מהו המיצ"ב הפנימי?

 • ראמ"ה מאפשרת לכל בתי הספר המשתייכים לקבוצות 2 ו-3 (בתי הספר שאינם נבחנים בשנה"ל תשע"ח במיצ"ב החיצוני) לעשות שימוש פנימי במבחנים המועברים במסגרת המיצ"ב החיצוני. 
 • כחלק מהתפיסה של הגברת האוטונומיה וההעצמה של בתי הספר, המיצ"ב הפנימי לכיתות ה' וח' הוא רשות ונתון לבחירת בית הספר (ראמ"ה פונה לכל בתי הספר ומבצעת את התיאום הנדרש. אין צורך לפנות לראמ"ה לשם כך).

כללי

 • למיצ"ב הפנימי יתרון בכך שהוא מאפשר לבתי הספר להשתמש בכלי הערכה איכותי ולקבל משוב פרטני וקבוצתי על הישגי התלמידים בתחומי הדעת הנבדקים. 

 • ההערכה הפנימית חשובה לצורך למידה פנימית של בתי הספר אודות התהליכים המתרחשים בהקשר הייחודי של בית הספר וגזירת מסקנות להתערבויות פדגוגיות.

 • ממצאי המיצ"ב הפנימי יוכלו לסייע לבתי הספר, בשילוב עם כלי הערכה פנימיים נוספים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, לזהות תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לקבל החלטות ברמת התלמיד, הכיתה והשכבה בהקשר של תכנון לימודים ולגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה. בנוסף, המיצ"ב הפנימי עשוי לשמש לתכנון ההתפתחות המקצועית של הצוות הבית-ספרי ולשמש מקור ללמידה משותפת.

 • יש לראות במבחני המיצ"ב הפנימי כלי הערכה המקדמים את היעדים הפדגוגיים של בית הספר בנוסף לכלי ההערכה האחרים שבהם בית הספר עושה שימוש במהלך השנה. 

דגשים הנוגעים למיצ"ב הפנימי

 • המבחנים יישלחו על-ידי ראמ"ה לבתי הספר המעוניינים בכך ויגיעו בליווי המחוונים לבדיקה. 

 • מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתהליכים הנוגעים למיצ"ב הפנימי.

 • מאחר שהמבחנים הם כלֵי הערכה פנימיים בית-ספריים, ומאחר שקיימת שונות בין בתי הספר בתהליכי הוראה-למידה ובתכניות הלימודים הבית-ספריות, ייתכן שחלק מן המבחנים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם התהליכים המתקיימים בפועל בבית הספר (בחלק מן הכיתות בשכבה או בכולן).

 • הצוות החינוכי בבית הספר יוכל, בסיוע רכז ההערכה, להתאים את תוכן המבחן, אופן העברתו, אופן הערכתו ואופן חישוב הציונים לצרכים הייחודיים של בית הספר. לשם כך חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות שבמבחן ויכיר אותן לפני העברת המבחן לתלמידים. כדאי לעיין גם במפרט המבחן שבו מפורטים התכנים והמיומנויות הנבדקים. מורים שיבחרו, יוכלו להנחות את התלמידים שלא להשיב על שאלות העוסקות בנושאים שלא נלמדו בכיתה ולהתאים את המבחן ללמידה בכיתה.

 • מומלץ לצוות ההוראה בבית הספר לבצע ניתוח איכותני של תשובות התלמידים ולנסות לזהות דפוסים שכיחים של תשובות שגויות. רצוי לבצע את הניתוח על בסיס המחוון המצורף למבחן. אפשר לבצע התאמות במחוון, אם אלו נדרשות. הניתוח האיכותני מהווה הזדמנות ללמידה שיתופית של צוותים מתחומים שונים בבית הספר, והוא עשוי לתרום לשיפור תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה של תלמידים ושל מורים בבית הספר באופן משמעותי.

 • בית הספר רשאי לעשות שימוש בציונים כהבנתו, ובכלל זה להשתמש בהם כתחליף למבחן סיום שנה בתחום הדעת הרלוונטי.

 • לאחר ניתוח מעמיק של ביצועי התלמידים חשוב ומומלץ להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן עם משוב אינטגרטיבי, המשלב את המסקנות מכל המבחן. במשוב כזה כדאי להתייחס לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ לכל תלמיד על דרכים לשיפור לימוד הנושא. יש חשיבות רבה לכך שהמשוב יהיה מפורט ומנחה ויינתן בעל-פה או בכתב, ולא רק כציון מספרי.

 •  ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית").
 • לאחר פרסום תוצאות המיצ"ב החיצוני אפשר יהיה לשלב את הממוצעים הארציים (נורמות) בכלי המיצבית כדי שבתי הספר שירצו בכך יוכלו להשוות את הישגיהם להישגים הארציים. השוואה כזו תהיה תקפה רק אם התלמידים השיבו על המבחן במתכונתו המלאה, והוא נבדק לפי המחוון.

 • תוצאות המיצ"ב הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה אותו לצרכים פנימיים כחלק ממדיניות כוללת של הגדלת האוטונומיה הפדגוגית של בתי הספר. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

הזמנת המיצ"ב הפנימי מראמ"ה

 • במהלך חודש דצמבר 2017 נשלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצות 2 ו-3 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב הפנימי. המכתב כולל מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס שיש למלא וכדומה. בטופס שיש למלא ניתנת אפשרות למנהל בית הספר להזמין מחברות עבור שכבת כיתות ה' ו/או ח' במקצועות הנבדקים.
 • בתי ספר שיש בהם כיתות של החינוך המיוחד יכולים להזמין, לפי שיקול דעתם, מבחני מיצ"ב פנימי גם בעבור התלמידים הלומדים בכיתות אלו (לכל תלמידי הכיתה או לחלקם).
 • המנהלים יקפידו לוודא שהטופס ימולא כראוי ויגיע ליעדו. 

מועדים מומלצים להעברת המיצ"ב הפנימי

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/04/2018    

עדכוני rss