education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 מבחני המיצ"ב הפנימי
 

המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' וח' - שנה"ל תשע"ט

מהו המיצ"ב הפנימי?

  • ראמ"ה מאפשרת לבתי הספר שאינם משתתפים במבחני המיצ"ב החיצוני (קבוצות 1 ו־3) לעשות שימוש פנימי במבחני המיצ"ב החיצוני (להלן "מיצ"ב פנימי").

  • יתרונו של המיצ"ב הפנימי שהוא מאפשר לבתי הספר להשתמש בכלי הערכה איכותי ולקבל מידע על הישגי התלמידים ברמה הפרטנית, הכיתתית והשכבתית בתחומי הדעת הנבדקים. מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתכנון העברת המבחן, בבדיקתו ובהפקת התועלת מהמבחנים.

  • ההשתתפות במיצ"ב הפנימי היא רשות ונתונה לבחירת בית הספר. כל בית ספר המעוניין להעביר לתלמידיו את המבחנים יוכל לפנות לראמ"ה ולקבלם. מבחנים מודפסים כמספר התלמידים וחומרים נלווים (מחוון, מדריך למורה וכדומה) יישלחו על ידי ראמ"ה לבתי הספר המבקשים להשתתף במיצ"ב הפנימי.

דגשים הנוגעים למיצ"ב הפנימי

  • מאחר שהמבחנים הם כלֵי הערכה פנימיים בית ספריים, ומאחר שקיימת שונוּת בין בתי הספר בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה ובתוכניות הלימודים הבית ספריות, ייתכן שחלק מן המבחנים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם תהליכים אלו. במקרים אלו מומלץ כי הצוות החינוכי בבית הספר יתאים את תוכן המבחן, אופן העברתו, אופן הערכתו ואופן חישוב הציונים לצרכים הייחודיים של בית הספר. לשם כך חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות המבחן, במפרט המבחן ובמחוון ויכיר אותם לפני העברת המבחן לתלמידים.

  • ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). הצוות הבית ספרי יבדוק את המבחנים וינתח את תוצאותיהם.

  • לאחר פרסום תוצאות המיצ"ב החיצוני של שנת התשע"ט יפורסמו הממוצעים הארציים (להלן "הנורמות") בקבצים ייעודיים. בתי הספר יוכלו להזין נורמות אלו לכלי המיצבית באופן שיאפשר להשוות את הישגי בית הספר במיצ"ב הפנימי להישגים הארציים במיצ"ב החיצוני. השוואה כזו תהיה תקפה רק אם תלמידי בית הספר השיבו על המבחנים במתכונתם המלאה, בתנאי העברה זהים למיצ"ב החיצוני ובתנאי שהם נבדקו לפי המחוונים שנשלחו לבתי הספר.

  • תוצאות המיצ"ב הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה לצרכים פנימיים. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

הזמנת המיצ"ב הפנימי מראמ"ה

  • במהלך חודש דצמבר 2018 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצות 1 ו־3 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב הפנימי. המכתב יכלול מידע מפורט על אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, על ההיערכות הנדרשת, על הטופס המקוון שיש למלא וכדומה. בטופס תינתן אפשרות למנהל בית הספר להזמין עבור שכבת כיתות ה' ו־ח' מחברות בתחומי הדעת הנבדקים.

  • בתי ספר שיש בהם כיתות של החינוך המיוחד יכולים להזמין, על פי שיקול דעתם, מבחני מיצ"ב פנימי גם בעבור התלמידים הלומדים בכיתות אלו (לכל תלמידי הכיתה או לחלקם).

מועדים מומלצים להעברת המיצ"ב הפנימי

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2018    

עדכוני rss