education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדיניות פרסום תוצאות המיצ"ב
 
  • משרד החינוך וראמ"ה נוקטים מדיניות של שקיפות מְרַבִּית ומפרסמים לציבור מידע מפורט ברמה ארצית, מגזרית, מגדרית, רָשוּתית ועוד.

 

  • אשר לפרסום דוח המיצ"ב הבית-ספרי, המדיניות בעבר הייתה שתוצאות המיצ"ב הבית-ספריות נמסרות אך ורק לגורמים הבאים: מנהל בית הספר ובאמצעותו לצוות בית הספר, וגורמי פיקוח ומטה האחראים על בית הספר (מפקח, מנהל מחוז). מדיניות זו השתנתה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון מיום 23.8.2012. לפיכך, מתפרסמים נתוני המיצ"ב הבית-ספריים באתר "מיצ"ב ברשת" ובאתר של משרד החינוך: "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך"

 

 

להלן קישורים בנושא:

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2017    

עדכוני rss