education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוח מיצ"ב ארצי לשנת התשס"ז
  
 

תמונת מצב ארצית ומחוזית במבחני ההישגים ובסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במבחני מיצ"ב התשס"ז

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה" - מדידה המיועדת לתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה, תוך הלימה ליעדים הלימודיים ולחזון הבית-ספרי. דוח המיצ"ב הארצי ("מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית") לשנת התשס"ז מעמיד לרשות הציבור מידע על הישגי התלמידים במבחני המיצ"ב לפי תחומי דעת (אנגלית, שפת אם, מתמטיקה, ומדע וטכונולוגיה), וכן מידע על האקלים והסביבה הפדגוגית בבתי הספר כפי שהם מצטיירים בדיווחי תלמידים ומורים.

I. נתוני ההישגים במבחני מיצ"ב התשס"ז 

 

II. נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב התשס"ז 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2017    

עדכוני rss