education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
אתר האינטרנט "מיצ"ב ברשת"
  
 

כניסה לאתר

 

האתר מאפשר לכל אחד לקבל מידע על נתוני המיצ"ב (הישגים לימודיים ואקלים חינוכי) של בתי הספר באופן נוח, ידידותי ומקיף.

הנתונים מוצגים לאורך שנים ובהשוואה לקבוצות שונות (כלל בתי הספר ; בתי ספר דוברי עברית/ערבית ; בתי ספר "דומים" - בתי ספר דוברי אותה שפה (עברית/ערבית) שתלמידיהם בעלי רקע חברתי- כלכלי דומה).

כיצד נשתמש באתר?

 

מסך פתיחה

  • יש להקליד את שם בית הספר או את שם היישוב ולבחור אותו מתוך הרשימה

 

הישגים לימודיים

  • ניתן לצפות בנתוני ההישגים של כיתות ה' או ח' בבית הספר 
  • לחיצה על עמודות התרשים תציג נתונים רב-שנתיים

 

אקלים חינוכי

  • ניתן לצפות בדיווחי תלמידים ומורים הנוגעים למספר תחומים של חיי בית הספר (להלן: מדדים מסכמים) 

  • לחיצה על שם המדד המסכם תציג את נתוני ההיגדים

  • לחיצה על עמודות התרשים תציג נתונים רב-שנתיים

 

 אודות מיצ"ב ברשת

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2018    

עדכוני rss